Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 1

Strona 1 z 9
22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1158/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

Wprowadzenie w życie rozporządzenia (WE) nr 1165/98 za pomocą rozporządzeń Komisji (WE) nr 586/2001 (4), (WE) nr 588/2001 (5) i (WE) nr 606/2001 (6), dotyczących, odpowiednio, definicji Głównych Grupowań Przemysłowych, definicji zmiennych oraz przyznawania Państwom Członkowskim odstępstw, umożliwiło zdobycie praktycznego doświadczenia, które pozwala określić środki mające na celu dalszą poprawę w zakresie krótkoterminowych statystyk.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

W swoim planie działań dotyczącym wymogów statystycznych unii gospodarczo-walutowej (UGW) oraz w kolejnych sprawozdaniach z postępu prac nad wdrażaniem tego planu działań Rada Ecofin określiła dodatkowe podstawowe aspekty dla poprawy statystyk objętych rozporządzeniem (WE) nr 1165/98.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W odniesieniu do swojej polityki pieniężnej Europejski Bank Centralny (EBC) potrzebuje dalszego opracowywania krótkoterminowych statystyk, zgodnie z założeniami dokumentu dotyczącego statystycznych wymogów EBC, w dziedzinie ogólnych statystyk gospodarczych, a w szczególności opracowywać terminowe, wiarygodne i istotne agregaty dla strefy euro.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98 (3) ustanowiło wspólne ramy podstawowe dotyczące gromadzenia, tworzenia, przekazywania i oceny wspólnotowych statystyk dotyczących przedsiębiorstw do celów analizy cyklu gospodarczego.

(5)

Komitet ds. programów statystycznych, utworzony na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (7), określił podstawowe europejskie wskaźniki gospodarcze, który wykraczają poza zakres rozporządzenia (WE) nr 1165/ 98.

(1) (2)

(3)

Dz.U. C 158 z 15.6.2004, str. 3. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2005 r. Dz.U. L 162 z 5.6.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

86 z 27.3.2001, str. 11. 86 z 27.3.2001, str. 18. 92 z 2.4.2001, str. 1. 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 191/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

W związku z tym w rozporządzeniu (WE) nr 1165/98 należy wprowadzić zmiany w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla polityki pieniężnej oraz dla analizy cyklu koniunkturalnego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych. Wdrożenie strategii lizbońskiej w zakresie wzrostu i zatrudnienia obejmuje zmniejszenie niepotrzebnego obciążenia przedsiębiorstw i rozpowszechnianie nowych technologii,

niedostępne (w wymaganych terminach) z innych źródeł, takich jak rejestry. Badania są przeprowadzane przy użyciu, w stosownych przypadkach, kwestionariuszy elektronicznych lub kwestionariuszy zamieszczonych na stronach internetowych.”;

(7)

2)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

(8)

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1165/98 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: a) w jedynym akapicie dodaje się następującą literę: „d) uczestnictwo w europejskich systemach doboru prób koordynowanych przez Eurostat w celu opracowania europejskich danych szacunkowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 70 z 200522.7.2005

  2005/516/WEDecyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiająca Zespół Doradczy ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem

 • Dz. U. L191 - 59 z 200522.7.2005

  Dyrektywa 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych

 • Dz. U. L191 - 29 z 200522.7.2005

  Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE

 • Dz. U. L191 - 22 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr. 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny

 • Dz. U. L191 - 18 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1160/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen (1)

 • Dz. U. L191 - 16 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1159/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.