Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1159/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 16

L 191/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1159/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 156 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

Decyzja nr 1336/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie zbioru wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych (4) określa projekty stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania. Doświadczenie wynikające ze stosowania tej decyzji wskazuje, że mniej niż jeden projekt na dwadzieścia obejmuje wprowadzanie usług, zaś pozostałe obejmują badania związane z ich wprowadzeniem. W wyniku tego bezpośrednie oddziaływanie pomocy finansowej w zakresie transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych jest ograniczone.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(3)

Koszty wprowadzenia usług transeuropejskich opartych na sieciach elektronicznego przesyłu danych są znacząco wyższe od kosztów porównywalnych usług w obrębie jednego Państwa Członkowskiego ze względu na bariery językowe, kulturowe, prawne i administracyjne.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Stwierdzono, że koszty analiz przygotowawczych dotyczących usług w sektorze telekomunikacyjnym stanowią znaczną część całkowitej kwoty inwestycji niezbędnej do wprowadzenia usługi, w wyniku czego maksymalny dopuszczalny na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2236/95 wkład Wspólnoty jest przeznaczany na tego rodzaju analizy, uniemożliwiając tym samym udzielenie pomocy na wprowadzenie usług. W wyniku tego udzielanie pomocy finansowej na podstawie tego rozporządzenia jak dotąd miało niewielki bezpośredni wpływ na stymulowanie wprowadzania usług.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2236/95 (3) przewiduje między innymi współfinansowanie badań związanych z projektami stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania do kwoty, która zwykle nie przekracza 50 % całkowitych kosztów, zaś maksymalny wkład Wspólnoty w projekty w dziedzinie telekomunikacji nie może przekraczać 10 % całkowitych kosztów inwestycji.

(5)

(1) (2)

(3)

Dz.U. C 234 z 30.9.2003, str. 23. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 22) oraz decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2005 r. Dz.U. L 228 z 23.9.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 46).

Pomoc wspólnotowa powinna być przyznawana przede wszystkim na projekty, których celem jest stymulowanie wprowadzania usług, w ten sposób przyczyniając się w jak największym zakresie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też konieczne jest zwiększenie maksymalnego udziału Wspólnoty, proporcjonalnie do rzeczywistych kosztów wynikających z transeuropejskiego charakteru usługi. Zwiększenie wkładu Wspólnoty powinno jednakże dotyczyć wyłącznie usług interesu publicznego, które muszą pokonać bariery językowe, kulturowe, prawne i administracyjne,

(4)

Dz.U. L 183 z 11.7.1997, str. 12. Decyzja zmieniona decyzją nr 1376/2002/WE (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 1).

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/17

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2236/95 dodaje się następujący akapit: „W przypadku projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania określonych w załączniku I do decyzji nr 1336/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie zbioru wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych (*), całkowita kwota pomocy wspólnotowej udzielonej na podstawie

niniejszego rozporządzenia może osiągnąć 30 % całkowitych kosztów inwestycji. (*) Dz.U. L 183 z 11.7.1997, str. 12. Decyzja zmieniona decyzją nr 1376/2002/WE (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 1).” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący

W imieniu Rady J. STRAW Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 70 z 200522.7.2005

  2005/516/WEDecyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiająca Zespół Doradczy ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem

 • Dz. U. L191 - 59 z 200522.7.2005

  Dyrektywa 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych

 • Dz. U. L191 - 29 z 200522.7.2005

  Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE

 • Dz. U. L191 - 22 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr. 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny

 • Dz. U. L191 - 18 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1160/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen (1)

 • Dz. U. L191 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.