Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 70

Tytuł:

2005/516/WEDecyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiająca Zespół Doradczy ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 70

Strona 1 z 2
L 191/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiająca Zespół Doradczy ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem (2005/516/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W skład ESRAB powinni wejść eksperci reprezentujący różne zainteresowane grupy, a mianowicie użytkowników, przemysł i organizacje badawcze. ESRAB powinien składać się z dwóch grup o różnych, ale uzupełniających się rolach, stosownie do ich dziedzin działalności.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W 2003 r. Komisja powołała Grupę Osobistości z dziedziny badań nad bezpieczeństwem, której zasadnicze zadanie polegało na przedstawieniu propozycji zasad i priorytetów Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP).

Bez uszczerbku dla komisyjnych reguł dotyczących bezpieczeństwa zawartych w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków ESRAB.

(7)

Należy ustalić termin stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego terminu,

(2)

Po przedstawieniu przez Grupę Osobistości w 2004 r. raportu zatytułowanego „Badania na rzecz bezpiecznej Europy”, w komunikacie Komisji z dnia 7 września 2004 r. zatytułowanym „Badania nad bezpieczeństwem — następny etap” (1) zaproponowano powołanie Zespołu Doradczego ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem (ESRAB).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zespół doradczy

(3)

Konieczne jest powołanie ESRAB oraz określenie jego zadań i struktury. Powołuje się niniejszym zespół doradczy przy Komisji Europejskiej zwany „Zespołem Doradczym ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem” (ESRAB), ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2005 r.

(4)

ESRAB powinien wnieść wkład w treść i wdrożenie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem.

(2) (1) COM(2004) 590 wersja ostateczna.

Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/94/WE, Euratom (Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 66).

22.7.2005

PL Artykuł 2 Zadania

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3 Członkowie ESRAB — mianowanie

L 191/71

Komisja może zasięgać opinii ESRAB we wszelkich sprawach dotyczących treści i wdrożenia Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP), realizowanego w ramach programu ramowego na rzecz badań Wspólnoty Europejskiej. ESRAB wykonuje swoje zadania z pełną znajomością kontekstu polityki europejskiej, w szczególności działalności badawczej prowadzonej na szczeblu krajowym, i wspierając europejskie inicjatywy z zakresu polityki badań naukowych. ESRAB przedstawia Komisji zalecenia dotyczące, między innymi, następujących zagadnień: a) określanie misji strategicznych, obszarów zainteresowania i priorytetów ESRP na podstawie raportu Grupy Osobistości „Badania na rzecz bezpiecznej Europy”, z uwzględnieniem powołania Europejskiej Agencji Obrony oraz działań podejmowanych na szczeblu krajowym i międzyrządowym; zdolności technologiczne, jakie mają być zapewnione przez uczestników programu; Komitet przedstawi zalecenie dotyczące strategii na rzecz poprawy bazy technologicznej europejskiego przemysłu w celu zwiększenia jego konkurencyjności; strategiczne i operacyjne aspekty ESRP, z uwzględnieniem doświadczeń i rezultatów uzyskanych w ramach działań przygotowawczych na rzecz poprawy europejskiego potencjału przemysłowego w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem (1), uzyskanych od służb Komisji aktywnie zainteresowanych dziedziną bezpieczeństwa, w tym badaniami objętymi programem ramowym na rzecz badań Wspólnoty Europejskiej, oraz od innych grup eksperckich i doradczych; kwestie wdrożeniowe, takie jak wymiana informacji niejawnych oraz prawa własności intelektualnej; optymalizacja wykorzystania publicznej infrastruktury badawczej i analitycznej w ramach Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem; strategia komunikacji służąca promowaniu wiedzy na temat ESRP oraz informowaniu o programach badawczych uczestników.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 191 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 59 z 200522.7.2005

  Dyrektywa 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych

 • Dz. U. L191 - 29 z 200522.7.2005

  Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE

 • Dz. U. L191 - 22 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr. 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny

 • Dz. U. L191 - 18 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1160/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen (1)

 • Dz. U. L191 - 16 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1159/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

 • Dz. U. L191 - 1 z 200522.7.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.