Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 2

Tytuł:

Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Albanii w programach wspólnotowych

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 2

Strona 1 z 4
L 192/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

UMOWA RAMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Albanii w programach wspólnotowych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, dalej zwana „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA ALBANII, dalej zwana „Albanią”, z drugiej strony, dalej zwane „Umawiającymi się Stronami”, MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE: (1) Rada Europejska w Kopenhadze w grudniu 2002 r., potwierdziła europejską perspektywę krajów Bałkanów Zachodnich jako potencjalnych kandydatów, i podkreśliła swoje zdecydowanie, aby wspierać ich wysiłki mające na celu zbliżenie ich do Unii Europejskiej. W czerwcu 2003 r. w Salonikach Rada Europejska uznała, że Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia pozostanie ramami dla europejskiego kursu krajów Bałkanów Zachodnich na drodze do ich przyszłego przystąpienia do UE i poparła „Agendę z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”, która ma na celu dalsze wzmacnianie uprzywilejowanych stosunków pomiędzy UE a Bałkanami Zachodnimi, czerpiąc z doświadczeń rozszerzenia. Agenda z Salonik zaprosiła kraje Bałkanów Zachodnich do uczestnictwa w programach i agencjach wspólnotowych zgodnie z zasadami ustanowionymi dla uczestnictwa krajów kandydujących, mając na celu zapoznanie danych krajów i ich obywateli z polityką i metodami działania UE, tym samym silniej spajając te kraje z UE i wspierając je na drodze do integracji europejskiej. Albania wyraziła chęć uczestnictwa w kilku programach wspólnotowych. Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa Albanii w poszczególnych programach, w tym wkład finansowy, należy ustalić na mocy umowy zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich, działającą w imieniu Wspólnoty, a rządem Albanii,

(2)

(3)

(4) (5)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 3 Przedstawiciele Albanii będą mogli uczestniczyć w komitetach zarządzających odpowiedzialnych za monitorowanie programów, do których Albania wnosi wkład finansowy w charakterze obserwatorów i w kwestiach, które dotyczą Albanii.

Albania może uczestniczyć w następujących programach wspólnotowych:

1.

Bieżących programach wspólnotowych określonych w załączniku, które są dostępne dla Albanii z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy (zwanej dalej Umową).

Artykuł 4 Projekty i inicjatywy przedstawione przez uczestników z Albanii podlegają, w miarę możliwości, tym samym warunkom, zasadom i procedurom jakie w zakresie omawianych programów stosuje się w odniesieniu do Państw Członkowskich.

2.

Programach wspólnotowych ustanowionych lub wznowionych po wejściu w życie Umowy i zawierających wstępną klauzulę, która przewiduje uczestnictwo Albanii.

Artykuł 2

Artykuł 5 Szczegółowe warunki dotyczące udziału Albanii w poszczególnych programach, zwłaszcza należny wkład finansowy, zostaną określone w umowie w formie protokołu ustaleń zawartego pomiędzy Komisją, działającą w imieniu Wspólnoty, a Albanią.

Albania wnosi wkład finansowy do ogólnego budżetu Unii Europejskiej odpowiadający konkretnym programom, w których uczestniczy.

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 8

L 192/3

Jeżeli Albania zwróci się o pomoc zewnętrzną Wspólnoty na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z 5 grudnia 2000 r. zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2415/2001 z 10 grudnia 2001 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub na podstawie innegopodobnego rozporządzenia przewidującego pomoc zewnętrzną Wspólnoty dla Albanii, które może zostać przyjęte w przyszłości, warunki określające korzystanie przez Albanię z pomocy Wspólnoty zostaną ustalone w umowie o finansowaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 88 z 200522.7.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie decyzji Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 4/2004 w sprawie zmian decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001

 • Dz. U. L192 - 86 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 84 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 82 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 80 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 78 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 63 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin, zrewidowana w Genewie dnia 19 marca 1991 r.

 • Dz. U. L192 - 35 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 4/2004 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady

 • Dz. U. L192 - 29 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą w Sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 23 z 200522.7.2005

  Protokół do Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie Umowy Ramowej Zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie ogólnych zasad udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 16 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 15 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 9 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 8 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 1 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.