Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 23

Tytuł:

Protokół do Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie Umowy Ramowej Zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie ogólnych zasad udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 23

Strona 1 z 4
22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/23

PROTOKÓŁ do Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie Umowy Ramowej Zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie ogólnych zasad udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony, oraz

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII,

z drugiej strony,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Umowa o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (zwana dalej „USS”), została podpisana w drodze wymiany listów w Luksemburgu w dniu 9 kwietnia 2001 r. i weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

(2)

Rada Europejska w Kopenhadze w grudniu 2002 r. potwierdziła europejską perspektywę krajów Bałkanów Zachodnich jako potencjalnych kandydatów i podkreśliła swoje zdecydowanie, aby wspierać ich wysiłki mające na celu zbliżenie ich do Unii Europejskiej.

(3)

W czerwcu 2003 r. w Salonikach Rada Europejska uznała, że Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia pozostanie ramą dla europejskiego kursu krajów Bałkanów Zachodnich na drodze do ich przyszłego przystąpienia i przyjęła „Agendę z Salonik: w kierunku integracji europejskiej”, której zadaniem jest dalsze wzmacnianie uprzywilejowanych stosunków pomiędzy UE a Bałkanami Zachodnimi, czerpiąc z doświadczeń rozszerzenia.

(4)

Agenda z Salonik zaprosiła kraje Bałkanów Zachodnich do uczestnictwa w programach i agencjach wspólnotowych zgodnie z zasadami ustanowionymi dla uczestnictwa krajów kandydujących, mając na celu zapoznanie danych krajów i ich obywateli z polityką i metodami pracy UE, zakorzeniając je w ten sposób mocniej w UE i wspierając je w ich drodze do integracji europejskiej.

(5)

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii wyraziła życzenie uczestnictwa w szeregu programów wspólnotowych.

(6)

Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w poszczególnych programach, w tym wkład finansowy, należy ustalić na mocy umowy zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich, działającą w imieniu Wspólnoty, a właściwymi władzami byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii może uczestniczyć w następujących programach wspólnotowych: 1. Bieżących programach wspólnotowych wymienionych w Załączniku, które są dostępne dla byłej Jugosłowiańskiej

Republiki Macedonii od momentu wejścia w życie niniejszej umowy (zwanej dalej Umową). 2. Programach wspólnotowych ustanowionych lub wznowionych po wejściu w życie niniejszej Umowy i zawierających wstępną klauzulę, która przewiduje uczestnictwo byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

L 192/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Artykuł 6

22.7.2005

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii wniesie wkład finansowy do ogólnego budżetu Unii Europejskiej odpowiadający konkretnym programom, w których uczestniczy.

Protokół ustaleń określa, zgodnie z rozporządzeniem finansowym Wspólnoty, że kontrola finansowa lub audyty będą przeprowadzane przez Komisję Europejską, Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich lub z ich upoważnienia.

Artykuł 3

Przedstawiciele byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii będą mogli uczestniczyć w komitetach zarządzających odpowiedzialnych za monitorowanie programów, do których była Jugosłowiańska Republika Macedonii wnosi wkład finansowy w charakterze obserwatorów i w kwestiach, które dotyczą byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 88 z 200522.7.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie decyzji Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 4/2004 w sprawie zmian decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001

 • Dz. U. L192 - 86 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 84 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 82 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 80 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 78 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 63 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin, zrewidowana w Genewie dnia 19 marca 1991 r.

 • Dz. U. L192 - 35 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 4/2004 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady

 • Dz. U. L192 - 29 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą w Sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 16 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 15 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 9 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 8 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 2 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 1 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.