Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 35

Tytuł:

Decyzja nr 4/2004 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 35

Strona 1 z 22
22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/35

DECYZJA NR 4/2004 WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady (2005/522/WE)

WSPÓLNA RADA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r. (1), w szczególności jej art. 6 w związku z jej art. 47, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik I, część A, do decyzji nr 2/2001 zastępuje się treścią załącznika I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Załącznik II, części A i B, do decyzji nr 2/2001 zastępuje się treścią załącznika II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, lecz ma zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.

Od dnia 1 maja 2004 r. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską ma również zastosowanie na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej. W tych okolicznościach niezbędna jest zmiana, z mocą od dnia 1 maja 2004 r., załącznika I do decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady, w celu uwzględnienia organów odpowiedzialnych za usługi finansowe w nowych Państwach Członkowskich i środków niezgodnych z art. 12–16 decyzji nr 2/2001, które zostaną przez nie utrzymywane do momentu wdrożenia przepisów jej art. 17 ust. 3. Zmiana ta umożliwia również uaktualnienie wykazu organów odpowiedzialnych za usługi finansowe,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r. W imieniu Wspólnej Rady

L. E. DERBEZ

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 45.

L 192/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

22.7.2005

„ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A WSPÓLNOTA I JEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

1.

Zastosowanie przepisów rozdziału III do Wspólnoty i jej Państw Członkowskich podlega ograniczeniom dostępu do rynku i traktowaniu narodowemu określonemu przez Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie we wszystkich sekcjach dotyczących »wszystkich sektorów« w ich listach GATS oraz ograniczeniom dotyczącym podsektorów wymienionych poniżej.

2.

Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia Państw Członkowskich: AT BE CY CZ DE DK ES EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI SE UK Austria Belgia Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Hiszpania Estonia Finlandia Francja Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Słowacja Słowenia Szwecja Zjednoczone Królestwo

3.

Zobowiązania związane z dostępem do rynku w odniesieniu do trybu 1 i 2 mają zastosowanie jedynie do: — transakcji wskazanych w ust. B.3 i B.4 sekcji dotyczącej dostępu do rynku »Porozumienia w sprawie zobowiązań w usługach finansowych« odpowiednio dla wszystkich Państw Członkowskich, transakcji wymienionych poniżej, przy uwzględnieniu definicji zawartych w art. 11, dla każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego:

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/37

CY: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie 2, B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi) w trybie 1;

EE: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 88 z 200522.7.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie decyzji Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 4/2004 w sprawie zmian decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001

 • Dz. U. L192 - 86 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 84 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 82 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 80 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 78 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 63 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin, zrewidowana w Genewie dnia 19 marca 1991 r.

 • Dz. U. L192 - 29 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą w Sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 23 z 200522.7.2005

  Protokół do Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie Umowy Ramowej Zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie ogólnych zasad udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 16 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 15 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 9 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 8 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 2 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 1 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.