Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin, zrewidowana w Genewie dnia 19 marca 1991 r.

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 63

Strona 1 z 12
22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/63

DECYZJA RADY z dnia 30 maja 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin, zrewidowana w Genewie dnia 19 marca 1991 r. (2005/523/WE)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit drugi oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Zrewidowany tekst Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (zwanej dalej „Konwencją UPOV”) został zatwierdzony w imieniu Wspólnoty w zakresie spraw leżących w jej kompetencji. 2. Zrewidowany tekst Konwencji UPOV oraz oświadczenie Wspólnoty Europejskiej są załączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób posiadających prawo do przekazania, w imieniu Wspólnoty, dokumentu przystąpienia na ręce Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku dla Ochrony Nowych Odmian Roślin. Artykuł 3 Wspólnota dobrowolnie płaci składkę za każdy okres budżetowy, w ratach oraz na warunkach określonych w oświadczeniu przedstawionym w załączniku II oraz w wysokości sumy przeznaczonej na ten cel z budżetu Wspólnoty.

Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin (zwana dalej „Konwencją UPOV”) przyjęta w Genewie dnia 19 marca 1991 r. przyznaje hodowcom nowych odmian roślin wyłączne prawo własności, na podstawie jednolitych i jasno określonych zasad. Prawo Wspólnoty do zawierania międzynarodowych porozumień lub traktatów lub przystępowania do nich nie wynika jedynie z wyraźnego nadania go w Traktacie, ale może także wynikać z innych przepisów Traktatu oraz z ustaw przyjętych zgodnie z tymi postanowieniami przez instytucje Wspólnoty. Treść Konwencji UPOV wchodzi także w zakres istniejących przepisów wspólnotowych w tej dziedzinie. Konwencja UPOV powinna zostać zatwierdzona przez Wspólnotę oraz jej Państwa Członkowskie. Konwencja UPOV powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty, jeśli chodzi o sprawy leżące w jej kompetencji,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

(5)

Przewodniczący

L 192/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

AKT Z 1991 ROKU

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O OCHRONIE NOWYCH ODMIAN ROŚLIN

z dnia 2 grudnia 1961 roku

zrewidowana w Genewie dnia 10 listopada 1972 roku, 23 października 1978 roku i 19 marca 1991 roku

WYKAZ ARTYKUŁÓW Rozdział I: Definicje

Artykuł 1:

Rozdział II:

Definicje

Ogólne zobowiązania Umawiających się Stron

Artykuł 2: Artykuł 3: Artykuł 4:

Rozdział III:

Podstawowe zobowiązania Umawiających się Stron Rodzaje i gatunki podlegające ochronie Zasada traktowania narodowego

Warunki przyznawania prawa hodowcy

Artykuł 5: Artykuł 6: Artykuł 7: Artykuł 8: Artykuł 9:

Rozdział IV:

Warunki ochrony Nowość Odrębność Jednolitość Trwałość

Wniosek o przyznanie prawa hodowcy

Artykuł 10: Artykuł 11: Artykuł 12: Artykuł 13:

Rozdział V:

Wypełnianie wniosków Prawo pierwszeństwa Sprawdzanie wniosku Ochrona tymczasowa

Prawo hodowcy

Artykuł 14: Artykuł 15: Artykuł 16: Artykuł 17: Artykuł 18: Artykuł 19:

Zakres prawa hodowcy Wyjątki do prawa hodowcy Wygaśnięcie prawa hodowcy Ograniczenia w wykonywaniu prawa hodowcy Środki regulujące wymianę handlową Okres ważności prawa hodowcy

22.7.2005

PL Rozdział VI: Nazwa odmiany

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/65

Artykuł 20:

Rozdział VII:

Nazewnictwo odmian

Unieważnienie i anulowanie prawa hodowcy

Artykuł 21: Artykuł 22:

Rozdział VIII:

Unieważnienie prawa hodowcy Anulowanie prawa hodowcy

Związek

Artykuł 23: Artykuł 24: Artykuł 25: Artykuł 26: Artykuł 27: Artykuł 28: Artykuł 29:

Rozdział IX:

Członkowie Status prawny i siedziba Organy Rada Biuro związku Języki urzędowe Finanse

Wdrożenie Konwencji; inne porozumienia

Artykuł 30: Artykuł 31: Artykuł 32:

Rozdział X:

Wdrożenie Konwencji Stosunki pomiędzy Umawiającymi się Stronami i Państwami związanymi wcześniejszymi aktami Porozumienia szczególne

Postanowienia końcowe

Artykuł 33: Artykuł 34: Artykuł 35: Artykuł 36: Artykuł 37: Artykuł 38: Artykuł 39: Artykuł 40: Artykuł 41: Artykuł 42:

Podpis Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie; przystąpienie Zastrzeżenia Zawiadomienia dotyczące ustawodawstwa, chronionych rodzajów i gatunków; informacje do publikacji gatunków; informacje do publikacji Wejście w życie; wycofanie wcześniejszych aktów Rewizja Konwencji Wypowiadanie Konwencji Zachowanie istniejących praw Tekst oryginalny i oficjalny Konwencji Funkcje depozytariusza

L 192/66

PL ROZDZIAŁ I DEFINICJE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 88 z 200522.7.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie decyzji Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 4/2004 w sprawie zmian decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001

 • Dz. U. L192 - 86 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 84 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 82 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 80 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 78 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 35 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 4/2004 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady

 • Dz. U. L192 - 29 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą w Sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 23 z 200522.7.2005

  Protokół do Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie Umowy Ramowej Zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie ogólnych zasad udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 16 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 15 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 9 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 8 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 2 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 1 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.