Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 84

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

Data ogłoszenia:2005-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 84

L 192/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2005

DECYZJA RADY z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych (2005/527/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 i 308, w połączeniu z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie, ust. 3, akapit drugi i ust. 4,

(7)

Szczegółowe zasady i warunki stosowane odnośnie do udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych, zwłaszcza w kwestii wpłacanych składek finansowych, powinny zostać określone przez Komisję w imieniu Wspólnoty. W tym celu, Komisja powinna być wspierana przez specjalny komitet powołany przez Radę. Serbia i Czarnogóra mogą starać się o wsparcie finansowe na udział w programach wspólnotowych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (2) lub na mocy jakiegokolwiek innego podobnego rozporządzenia, przewidującego zewnętrzną pomoc wspólnotową dla Serbii i Czarnogóry, a które może zostać przyjęte w późniejszym terminie. Stosowanie Umowy powinno podlegać okresowej kontroli. Należy zatwierdzić niniejszą umowę,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Rada Europejska zatwierdziła w Salonikach, w czerwcu 2003 r., „Agendę z Salonik dla Bałkanów Zachodnich – w kierunku integracji europejskiej”, która przewiduje, iż programy wspólnotowe zostaną otwarte dla krajów Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami przyjętymi odnośnie do udziału krajów kandydujących.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Komisja zaleciła w swoim Komunikacie pt.: „Przygotowanie udziału państw Bałkanów Zachodnich w programach i agencjach wspólnotowych” podpisanie Umowy ramowej z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz Serbią i Czarnogórą, ustanawiającej ogólne zasady udziału w programach wspólnotowych.

Artykuł 1 Niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się Umowę ramową między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającą ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji (3).

(3)

Zgodnie z dyrektywami negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę 29 kwietnia 2004 r., Komisja wynegocjowała z Serbią i Czarnogórą, w imieniu Wspólnoty, Umowę ramową, ustanawiającą ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych.

Artykuł 2

(4)

Umowa ta została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 22 listopada 2004 r. w Brukseli, z zastrzeżeniem ewentualnego zawarcia Umowy w późniejszym terminie.

(5)

W przypadku niektórych programów zawartych w Umowie, Traktat nie przewiduje innych uprawnień niż te wymienione w art. 308.

1. Komisja jest upoważniona w imieniu Wspólnoty do określania szczegółowych zasad i warunków stosowanych odnośnie do udziału Serbii i Czarnogóry w danym programie, zwłaszcza w kwestii wpłacania składek finansowych. W tym celu, Komisja jest wspierana przez specjalny komitet powołany przez Radę.

(1) Zgoda wydana dnia 10 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2415/2001 (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 3). (3) Patrz: str. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.

22.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 192/85

2. Jeżeli Serbia i Czarnogóra złożą wniosek o pomoc zewnętrzną, stosowane są procedury określone w rozporządzeniu (WE) nr 2666/2000 oraz w jakimkolwiek innym podobnym rozporządzeniu, przewidującym zewnętrzną pomoc wspólnotową dla Serbii i Czarnogóry, które może zostać przyjęte w późniejszym terminie. Artykuł 3 Najpóźniej trzy lata po wejściu w życie niniejszej Umowy, a następnie co trzy lata, Komisja dokona przeglądu realizacji Umowy i sporządzi dla Rady sprawozdanie na ten temat. Jeżeli to konieczne do sprawozdania mogą zostać dołączone odpowiednie propozycje.

Przewodniczący Rady, przystępuje, w imieniu Wspólnoty, do notyfikacji przewidzianych w art. 10 Umowy.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 czerwca 2005 r. W imieniu Rady

L. FRIEDEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 192 POZ 84 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 88 z 200522.7.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie decyzji Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 4/2004 w sprawie zmian decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001

 • Dz. U. L192 - 86 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 82 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 80 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 78 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 63 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin, zrewidowana w Genewie dnia 19 marca 1991 r.

 • Dz. U. L192 - 35 z 200522.7.2005

  Decyzja nr 4/2004 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady

 • Dz. U. L192 - 29 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą w Sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 28 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 23 z 200522.7.2005

  Protokół do Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie Umowy Ramowej Zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie ogólnych zasad udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 22 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 16 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 15 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 9 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 8 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 2 z 200522.7.2005

  Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L192 - 1 z 200522.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.