Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2005-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 1

Strona 1 z 6
23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Ze względów praktycznych Komisja powinna być upoważniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

(4)

uwzględniając wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga (1),

(5)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie z dniem publikacji.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Traktat, w art. 60 i 301, upoważnia Radę do podjęcia, pod pewnymi warunkami, środków mających na celu zerwanie lub ograniczenie płatności lub przepływu kapitału oraz stosunków gospodarczych w stosunku do państw trzecich. Środki określone w niniejszym rozporządzeniu, skierowane także przeciwko osobom fizycznym niezwiązanym bezpośrednio z rządem państwa trzeciego, są niezbędne do osiągnięcia tego celu Wspólnoty, a art. 308 Traktatu upoważnia Radę do podjęcia takich środków, jeżeli w Traktacie nie zostały przewidziane inne szczególne kompetencje,

(1)

Z uwagi na utrzymywanie się nielegalnego przepływu broni w i do Demokratycznej Republiki Konga, Rada Bezpieczeństwa ONZ, działając na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 1596 (2005) z dnia 18 kwietnia 2005 r., przewidującą, między innymi, finansowe środki ograniczające skierowane przeciwko osobom wskazanym przez właściwy Komitet ds. Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako naruszającym embargo na broń wprowadzone przeciwko Demokratycznej Republice Konga przez rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ 1493 (2003) i 1596 (2005).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(2)

Wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB przewiduje, między innymi, wdrożenie finansowych środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom wskazanym przez właściwy Komitet ds. Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Środki te wchodzą w zakres Traktatu. W przypadku Wspólnoty, w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji, wdrożenie środków wspólnotowych jest konieczne. Do celów niniejszego rozporządzenia należy przyjąć, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria Państw Członkowskich, na których stosuje się postanowienia Traktatu, na warunkach w nim ustanowionych.

1) „Komitet ds. Sankcji” oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiony na mocy ust. 8 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1533 (2004);

2) „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści każdego rodzaju, w tym, na zasadzie niewyłącznej:

a) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(1) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 22. (2) Opinia z dnia 23 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

b) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda rachunków, długi i zobowiązania dłużne;

L 193/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2005

c) znajdujące się w obrocie publicznym i prywatnym papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, świadectwa udziałowe, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne i kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych; d) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów, lub wartości narosłe z aktywów lub wytworzone przez aktywa; e) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe; f) akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne; g) dokumenty poświadczające posiadanie w funduszach lub środkach finansowych; udziałów

zwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, pod takimi warunkami jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze i zasoby gospodarcze, o których mowa są: a) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, włączając w to płatności za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej; b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczych; c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych; pod warunkiem że dane Państwo Członkowskie zgłosiło takie ustalenie do Komitetu ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 44 z 200523.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/574/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L193 - 41 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764) (1)

 • Dz. U. L193 - 37 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751) (1)

 • Dz. U. L193 - 31 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L193 - 29 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L193 - 27 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L193 - 25 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VII b i c przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L193 - 24 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L193 - 20 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L193 - 19 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L193 - 17 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 9 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.