Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2005-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 20

Strona 1 z 2
L 193/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

na podstawie mniejszej próby niż obecnie. Ze względu na tę zmianę strukturalną można zmniejszyć liczbę gospodarstw przekazujących dane wybieranych w Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Portugalii i Finlandii. Jednak dla niektórych regionów w Hiszpanii i we Włoszech liczbę gospodarstw należy zwiększyć w wyniku udoskonalonych metod statystycznych zastosowanych przy wyborze.

(5)

Liczbę gospodarstw przekazujących dane na Malcie należy skorygować w oparciu o nowe informacje dotyczące jej struktury rolnej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1859/82 ustanawia dla każdego Państwa Członkowskiego próg wielkości ekonomicznej gospodarstw objętych zakresem badań sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1859/82.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw,

(2)

W przypadku Niemiec zmiany strukturalne doprowadziły do zmniejszenia liczby najmniejszych gospodarstw i ich udziału w całkowitej produkcji rolniczej. Fakt ten sprawia, że ich wykorzystanie w badaniach obejmujących najbardziej istotne części działalności rolnej nie jest już potrzebne. Z tego względu wskazane jest podniesienie progu z 8 ESU do 16 ESU.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 1859/82 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

W przypadku Cypru próg początkowo ustalony na 1 ESU powinien zostać podniesiony do 2 ESU, ponieważ gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 2 ESU stanowią jedynie 7 % całkowitej standardowej nadwyżki bezpośredniej. Najbardziej istotną część działalności rolnej można objąć przy ustaleniu progu na poziomie wykluczającym mniejsze gospodarstwa.

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

(4)

Liczbę gospodarstw przekazujących dane, wybieranych w każdym Państwie Członkowskim według regionów, zawiera załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82. W przypadku Hiszpanii, Włoch, Austrii, Portugalii i Finlandii liczba gospodarstw przekazujących dane pozostaje od dłuższego czasu taka sama, mimo znaczącego zmniejszenia się liczby gospodarstw. Zmniejszeniu tej liczby towarzyszył wzrost jednolitości gospodarstw, która pozwala uzyskać zadowalającą reprezentatywność

Dla roku obrachunkowego 2006 (okres 12 kolejnych miesięcy rozpoczynający się między dniem 1 stycznia a dniem 1 lipca 2006 r.) i dla następnych lat obrachunkowych próg, określony w art. 4 rozporządzenia nr 79/65/EWG, wyrażony w ESU, ustala się następująco: — Belgia: 16 ESU

(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 205 z 13.7.1982, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2203/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 36).

— Republika Czeska: 4 ESU

— Dania: 8 ESU

23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/21

— Niemcy: 16 ESU — Estonia: 2 ESU — Grecja: 2 ESU — Hiszpania: 2 ESU — Francja: 8 ESU — Irlandia: 2 ESU — Włochy: 4 ESU — Cypr: 2ESU — Łotwa: 2 ESU — Litwa: 2 ESU — Luksemburg: 8 ESU — Węgry: 2 ESU — Malta: 8 ESU — Niderlandy: 16 ESU — Austria: 8 ESU

— Polska: 2 ESU — Portugalia: 2 ESU — Słowenia: 2 ESU — Słowacja: 6 ESU — Finlandia: 8 ESU — Szwecja: 8 ESU — Zjednoczone Królestwo (z wyjątkiem Irlandii Północnej): 16 ESU — Zjednoczone 8 ESU.”; Królestwo (tylko Irlandia Północna):

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 44 z 200523.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/574/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L193 - 41 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764) (1)

 • Dz. U. L193 - 37 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751) (1)

 • Dz. U. L193 - 31 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L193 - 29 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L193 - 27 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L193 - 25 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VII b i c przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L193 - 24 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L193 - 19 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L193 - 17 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 9 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.