Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 37

23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/572/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji 45 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu zapewnienia niezbędnego okresu przejściowego.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Decyzja Komisji 2000/86/WE (2) wyznacza „State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)” jako właściwy organ w Chinach, w celu sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG. W następstwie restrukturyzacji administracji w Chinach, właściwy organ został zmieniony na „General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)”. Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązującego prawodawstwa. AQSIQ złożył oficjalne zapewnienie dotyczące przestrzegania norm kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa i akwakultury określonych w dyrektywie 91/493/EWG, a także spełnienia wymogów higieny odpowiadających tym, które zostały określone w tej dyrektywie. Należy zatem 2000/86/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Artykuł 1 W decyzji 2000/86/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

(3)

(4)

»General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)« jest właściwym organem w Chinach w celu sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.”.

2) Artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(5)

„2. Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela AQSIQ oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje.”.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 26 z 2.2.2000, str. 26. Decyzja zmieniona decyzją 2000/300/WE (Dz.U. L 97 z 19.4.2000, str. 15).

3) Załącznik A zastępuje się tekstem w Załączniku do niniejszej decyzji.

znajdującym

się

L 193/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2005

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 6 września 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/39

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A ŚWIADECTWO ZDROWIA w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyjątkiem małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w dowolnej formie

L 193/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 44 z 200523.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/574/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L193 - 41 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764) (1)

 • Dz. U. L193 - 31 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L193 - 29 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L193 - 27 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L193 - 25 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VII b i c przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L193 - 24 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L193 - 20 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L193 - 19 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L193 - 17 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 9 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.