Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 41

23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/573/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wejścia w życie decyzji 2004/621/WE z dnia 16 sierpnia 2004 r. są ogólnie korzystne. Pozwala to na rozważenie zezwolenia na przywóz z Chin karmy dla zwierząt domowych. W świetle znikomego zagrożenia dla konsumentów należy zatem odpowiednio zmienić decyzję.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

(4)

W celu poprawy spójności prawnej zakresu produktów zwierzęcych, których przywóz z Chin jest zakazany, należy uspójnić tekst decyzji 2002/994/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy zatem 2002/994/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1)

W następstwie wykrycia pozostałości leków weterynaryjnych w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin oraz w wyniku braków stwierdzonych podczas wizyty kontrolnej w przedmiotowym kraju w zakresie przepisów dotyczących leków weterynaryjnych i systemu kontroli pozostałości u żywych zwierząt oraz w produktach zwierzęcych Komisja przyjęła decyzję 2002/69/WE (2).

(6)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Władze Chin wprowadziły w życie środki korygujące oraz dostarczyły dodatkowych informacji i gwarancji. Wraz z korzystnymi wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby Komisji i Państwa Członkowskie środki te pozwoliły na zmianę decyzji 2002/69/WE i przyjęcie różnych środków zezwalających na przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z Chin. Zmiany te zostały scalone w decyzji Komisji 2002/994/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (3), która uchyliła decyzję 2002/69/WE.

Artykuł 1 W decyzji 2002/994/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuły 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie zakazują przywozu produktów określonych w art. 1.

(3)

Wyniki przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie kontroli produktów przywożonych z Chin od dnia 2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz produktów wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji zgodnie ze szczególnymi warunkami zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego, mającymi zastosowanie do przedmiotowych produktów i zgodnie z art. 3 w przypadku produktów wymienionych w części II Załącznika.

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/993/WE (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 71). (2) Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 50. (3) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 154. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/621/WE (Dz.U. L 279 z 28.8.2004, str. 44).

L 193/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2005

Artykuł 3 Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek produktów wymienionych w części II Załącznika, którym towarzyszy dokument z deklaracją właściwej władzy Chin stwierdzający, że każda przesyłka była poddana przed wysyłką testom chemicznym w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Test taki wykonuje się przede wszystkim w celu wykrycia obecności chloramfenikolu oraz nitrofuranu i jego metabolitów. Wyniki badań muszą być załączone.”;

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 26 lipca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

2) Załącznik zastępuje się tekstem w Załączniku do niniejszej decyzji.

znajdującym

się

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/43

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ I Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, dopuszczonych do przywozu do Wspólnoty bez dokumentu, o którym mowa w art. 3 — produkty rybołówstwa, z wyjątkiem: — produktów pozyskiwanych w ramach akwakultury, — obranych i/lub przetworzonych krewetek, — raków z gatunku Procambrus clarkii poławianych w naturalnych zbiornikach wód słodkich, — żelatyna, — karma dla zwierząt domowych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 (1). CZĘŚĆ II Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, dopuszczonych do przywozu do Wspólnoty wraz z dokumentem, o którym mowa w art. 3 — produkty rybołówstwa pozyskiwane w ramach akwakultury, — obrane i/lub przetworzone krewetki, — raki z gatunku Procambrus clarkii poławiane w naturalnych zbiornikach wód słodkich, — jelita, — mięso królicze, — miód, — mleczko pszczele.

___________

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 44 z 200523.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/574/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L193 - 37 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751) (1)

 • Dz. U. L193 - 31 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L193 - 29 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L193 - 27 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L193 - 25 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VII b i c przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L193 - 24 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L193 - 20 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L193 - 19 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L193 - 17 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 9 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.