Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

Data ogłoszenia:2005-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 9

Strona 1 z 6
23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/9

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308, uwzględniając wspólne stanowisko nr 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających w stosunku do Sudanu (1), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat, w art. 60 i 301, upoważnia Radę do podjęcia, pod pewnymi warunkami, środków mających na celu zerwanie lub ograniczenie płatności lub przepływu kapitału oraz stosunków gospodarczych w stosunku do państw trzecich. Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, skierowane także przeciwko osobom fizycznym niezwiązanym bezpośrednio z rządem państwa trzeciego, są niezbędne do osiągnięcia tego celu Wspólnoty, a art. 308 Traktatu upoważnia Radę do podjęcia takich środków, jeżeli w Traktacie nie zostały przewidziane inne szczególne kompetencje,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące definicje: 1) „Komitet ds. Sankcji” oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, który został ustanowiony na mocy ust. 3 rezolucji 1591 (2005) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych; 2) „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści wszelkiego rodzaju, w tym, na zasadzie niewyłącznej: a) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; b) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda rachunków, długi i zobowiązania dłużne; c) znajdujące się w obrocie publicznym i prywatnym papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, świadectwa udziałowe, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne i kontrakty pochodne; d) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów lub wartości narosłe z aktywów bądź wytworzone przez aktywa; e) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe; f) akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), akty przeniesienia własności;

W rezolucji 1591 (2005) z dnia 29 marca 2005 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiąc na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych oraz zdecydowanie potępiając fakt, że rząd Sudanu, oddziały rebelianckie i inne uzbrojone grupy w Darfurze nie wypełniły własnych zobowiązań oraz żądań Rady Bezpieczeństwa, postanowiła nałożyć na Sudan pewne dodatkowe środki ograniczające. Wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB przewiduje między innymi zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób wskazanych przez właściwy Komitet ds. Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych, utrudniających proces pokojowy, stanowiących zagrożenie dla stabilności sytuacji w Darfurze i w regionie, naruszających międzynarodowe prawo humanitarne, prawa człowieka lub dopuszczających się innych okrutnych czynów, naruszających embargo na broń lub odpowiedzialnych za niektóre loty wojskowe o charakterze ofensywnym w regionie Darfur i nad tym regionem. Środki te wchodzą w zakres Traktatu, w związku z czym, w celu uniknięcia wszelkich zakłóceń konkurencji, do ich wykonania, w zakresie, w jakim dotyczy to Wspólnoty, niezbędne jest zastosowanie środków wspólnotowych. Do celów niniejszego rozporządzenia powinno uznawać się, że terytorium Wspólnoty obejmuje wszystkie terytoria Państw Członkowskich, na których mają zastosowanie postanowienia Traktatu, na warunkach w nim ustalonych. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie z dniem publikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 44 z 200523.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/574/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L193 - 41 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764) (1)

 • Dz. U. L193 - 37 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751) (1)

 • Dz. U. L193 - 31 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L193 - 29 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L193 - 27 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L193 - 25 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VII b i c przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L193 - 24 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L193 - 20 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L193 - 19 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L193 - 17 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 1 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.