Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/49/WE z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

Data ogłoszenia:2005-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 12

Strona 1 z 2
L 194/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/49/WE z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (2), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zakłóceń oraz braku wyłączności na korzystanie z tego pasma. Jednakże, technologia w zakresie widma radiowego w paśmie 79 GHz jest wciąż w fazie opracowania i nie jest natychmiast dostępna w korzystnej cenie.

(4)

Decyzja 2005/50/WE zezwala na tymczasowe użycie widma radiowego w paśmie 24 GHz dla samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu. Technologia wykorzystująca tę częstotliwość jest dostępna w krótkim terminie za rozsądną cenę, co umożliwi szybką ocenę skuteczności wprowadzania samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu w odniesieniu do bezpieczeństwa na drogach. Jednakże, użycie radarów wykorzystujących tę technologię musi być ograniczone, aby uniknąć zakłóceń z innymi urządzeniami wykorzystującymi widmo radiowe w paśmie 24 GHz.

Dyrektywa 72/245/EWG jest jedną z oddzielnych dyrektyw, na podstawie której prowadzi się procedurę homologacyjną Wspólnoty, ustanowioną dyrektywą 70/156/EWG. W celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów poprzez popieranie rozwoju i wprowadzania technologii wykorzystujących samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu, decyzją Komisji 2004/545/WE z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (3) i decyzją Komisji 2005/50/WE z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (4) Komisja ujednoliciła użycie dwóch pasm częstotliwości widma radiowego. Widmo radiowe w paśmie 79 GHz zostało uznane za najbardziej odpowiednie dla długotrwałego rozwoju i wprowadzania samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu. W związku z tym decyzja 2004/545/WE wyznaczyła i udostępniła dla samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu pasmo 79 GHz przy uwzględnieniu zasady niepowodowania

(5)

(2)

Decyzja 2005/50/WE zezwala na użycie urządzeń radarowych wykorzystujących pasmo 24 GHz tylko w przypadku urządzeń oryginalnie zamontowanych w nowych pojazdach lub zamontowanych w wyniku wymiany takich urządzeń na okres upływający najpóźniej w dniu 30 czerwca 2013 r. Jednakże, zgodnie z art. 5 decyzji 2005/50/WE termin ten może zostać przyspieszony.

(6)

(3)

Zgodnie z decyzją 2005/50/WE Państwa Członkowskie mają wprowadzić system monitorowania w celu określenia liczby pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe bliskiego zasięgu wykorzystujące pasmo 24 GHz zarejestrowanych na ich terytorium. Jest zatem konieczne zapewnienie Państwom Członkowskim odpowiednich środków w celu przeprowadzenia monitorowania.

(7)

Należy zatem 72/245/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą (WE) nr 2004/104/WE (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13). 2) Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2004/104/WE. (3) Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 66. (4) Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 15 z 200526.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/575/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

 • Dz. U. L194 - 11 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L194 - 9 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L194 - 8 z 200526.7.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1195/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L194 - 7 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L194 - 4 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów (1)

 • Dz. U. L194 - 3 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L194 - 1 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.