Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 15

Tytuł:

Wspólne Działanie Rady 2005/575/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

Data ogłoszenia:2005-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 15

Strona 1 z 3
26.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/15

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/575/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2. EKBiO działa jako sieć obejmującą instytuty krajowe, kolegia, szkoły wyższe i instytucje w ramach UE zajmujące się sprawami polityki bezpieczeństwa i obrony a także Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (zwane dalej „instytutami”).

3.

EKBiO ustanawia bliskie kontakty z instytucjami UE.

Podczas swego posiedzenia w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska zatwierdziła rozwój skoordynowanej polityki szkoleniowej UE w dziedzinie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), obejmującej zarówno wymiar cywilny, jak i wojskowy. W dniu 17 listopada 2003 r. Rada zatwierdziła politykę szkoleniową UE w dziedzinie EPBiO, a następnie, w dniu 13 września 2004 r., zatwierdziła koncepcję szkoleniową UE w dziedzinie EPBiO, obejmującą określenie zasad ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO). W dniach 16 i 17 grudnia 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła rozpoczęcie prac nad określeniem warunków działania EKBiO. W dniu 31 maja 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zatwierdził warunki działania EKBiO, w tym utworzenie Komitetu Sterującego, Zarządu Kolegium oraz Stałego Sekretariatu, które powinny wykonywać swoje zadania zgodnie z tymi warunkami. EKBiO powinno być kluczową instytucją szkoleniową zapewniającą szkolenia w dziedzinie EPBiO, ze szczególnym uwzględnieniem kursów szkoleniowych EPBiO na poziomie strategicznym. W związku z tym EKBiO powinno być aktywnym uczestnikiem ogólnego zarządzania szkoleniami UE,

Artykuł 2 Misja EKBiO prowadzi szkolenia w dziedzinie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) na poziomie strategicznym w celu rozwoju i propagowania wspólnego podejścia do EPBiO wśród personelu cywilnego i wojskowego, jak również w celu określania i rozprzestrzeniania, poprzez swoje działania szkoleniowe, najlepszych praktyk w odniesieniu do różnych zagadnień EPBiO.

(2)

Artykuł 3

(3)

Cele EKBiO realizuje następujące cele:

(4)

a) dalsze wzmacnianie europejskiej kultury bezpieczeństwa w ramach EPBiO;

(5)

b) wspieranie lepszego rozumienia EPBiO jako zasadniczej części Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB);

c) zapewnienie instancjom UE personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, będącego w stanie wydajnie pracować w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących EPBiO;

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Ustanowienie 1. Niniejszym ustanawia się Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO).

d) zapewnienie administracjom Państw Członkowskich personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, znającego polityki, instytucje i procedury UE; oraz

e) pomoc w propagowaniu kontaktów zawodowych oraz kontaktów między uczestnikami szkoleń.

L 194/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2005

Artykuł 4 Zadania EKBiO 1. Główne zadania EKBiO to, zgodnie z jego misją i celami, organizacja i prowadzenie działań szkoleniowych w dziedzinie EPBiO. 2. Działania szkoleniowe EKBiO obejmują dwa rodzaje działań szkoleniowych: a) kurs EPBiO wyższego stopnia; oraz b) szkolenie wstępne EPBiO. Komitet Sterujący, o którym mowa w art. 5, decyduje o podjęciu innych działań szkoleniowych. 3. Ponadto EKBIO podejmuje w szczególności następujące działania: a) wspiera kontakty, które należy nawiązać między instytutami krajowymi; b) tworzy system zaawansowanego nauczania na odległość przy pomocy Internetu (IDL) i zarządza nim, celem wspierania działań szkoleniowych EKBIO; c) opracowuje i tworzy materiały szkoleniowe na potrzeby szkoleń UE w dziedzinie EPBiO; d) zapewnia wkład do rocznego programu szkoleń UE w dziedzinie EPBiO; oraz e) tworzy sieć byłych uczestników szkoleń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 12 z 200526.7.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/49/WE z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L194 - 11 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L194 - 9 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L194 - 8 z 200526.7.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1195/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L194 - 7 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L194 - 4 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów (1)

 • Dz. U. L194 - 3 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L194 - 1 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.