Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów (1)

Data ogłoszenia:2005-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 4

L 194/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1193/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 10 i 21, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

na skutek przemieszczania zwierząt domowych z Argentyny nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi lub z krajów trzecich już wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003. Argentynę należy zatem włączyć do wykazu krajów i terytoriów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003.

(4)

W trosce o zachowanie jasności, należy zastąpić w całości powyższy wykaz krajów i terytoriów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 998/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 krajów trzecich oraz terytoriów, z szczanie się zwierząt domowych do być dopuszczone pod warunkiem, pewne wymogi.

ustanawia wykaz których przemieWspólnoty może że spełnione są

(5)

(6)

(2)

Tymczasowy wykaz krajów trzecich został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 592/2004 (2). Wykaz ten obejmuje kraje i terytoria, w których nie występuje wścieklizna i kraje, w odniesieniu do których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z terytoriów tych krajów nie jest wyższe, niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi. Z informacji dostarczonych przez Argentynę wynika, że ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 425/2005 (Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 3). (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7.

26.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/5

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II WYKAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW CZĘŚĆ A IE – Irlandia MT – Malta SE – Szwecja UK – Zjednoczone Królestwo CZĘŚĆ B Sekcja 1 a) DK – Dania, włącznie z GL – Grenlandią i FO – Wyspami Owczymi; b) ES – Hiszpania, włącznie z terytorium kontynentalnym, Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą; c) FR – Francja, włącznie z GF – Gujaną Francuską, GP – Gwadelupą, MQ – Martyniką i RE – Reunionem; d) GI – Gibraltar; e) PT – Portugalia, włącznie z terytorium kontynentalnym, Azorami i Maderą; f) Państwa Członkowskie inne niż wymienione w części A i w lit. a), b), c) i e) niniejszej sekcji. Sekcja 2 AD – Andora CH – Szwajcaria IS – Islandia LI – Liechtenstein MC – Monako NO – Norwegia SM – San Marino VA – Państwo Watykańskie CZĘŚĆ C AC – Wyspa Wniebowstąpienia AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie AG – Antigua i Barbuda AN – Antyle Holenderskie AR – Argentyna AU – Australia AW – Aruba BB – Barbados BH – Bahrajn BM – Bermudy CA – Kanada CL – Chile FJ – Fidżi FK – Falklandy HK – Hong Kong HR – Chorwacja

L 194/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2005

JM – Jamajka JP – Japonia KN – Saint Kitts i Nevis KY – Kajmany MS – Montserrat MU – Mauritius NC – Nowa Kaledonia NZ – Nowa Zelandia PF – Polinezja Francuska PM – Saint Pierre i Miquelon RU – Federacja Rosyjska SG – Singapur SH – Święta Helena TW – Tajwan US – Stany Zjednoczone Ameryki VC – Saint Vincent i Grenadyny VU – Vanuatu WF – Wallis i Futuna YT – Majotta”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 15 z 200526.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/575/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

 • Dz. U. L194 - 12 z 200526.7.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/49/WE z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L194 - 11 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L194 - 9 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L194 - 8 z 200526.7.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1195/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L194 - 7 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L194 - 3 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L194 - 1 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.