Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Data ogłoszenia:2005-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 9

26.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1196/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), a w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i retrospektywnego nadzoru importu wyrobów tekstylnych do Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich odnośnie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres 60 dni zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustanowiło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział, i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego. Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w Załączniku powinien być klasyfikowany do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3. Właściwym jest zapewnienie, że z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w Załączniku musi być klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN, określonego w kolumnie 2 tej tabeli. Artykuł 2 Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego i retrospektywnego nadzoru importu wyrobów tekstylnych do Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres 60 dni, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dacie jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992 str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

L 194/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2005

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1) Klasyfikacja (kod CN) (2) Uzasadnienie (3)

Rękawica wykonana głównie z tkaniny. Większa powierzchnia rękawicy, obejmująca spód rękawicy (z wyjątkiem spodniej części pod palcami), przegub, część między palcami, część kciuka oraz boki ręki, jest z tkaniny pokrytej po stronie wewnętrznej warstwą niekomórkowego tworzywa sztucznego. Dłoń, wierzch kciuka i boki palców przedniej strony dłoni, jak również 4 palce wykonane są z dzianiny pokrytej po stronie zewnętrznej niekomórkowym tworzywem sztucznym. Spodnia część palców oraz zewnętrzna część kciuka wykonana jest z tworzywa sztucznego komórkowego połączonego po obu stronach z dzianiną. Na spodniej części palców i kciuka, na powierzchni kostek palców znajdują się kawałki gumy oraz cienkie paski gumy wzdłuż zewnętrznej części palca wskazującego. Rękawica posiada elastyczną taśmę oraz na przegubie dopasowujące zapięcie na rzep, jak również ściągany sznurek na końcu rękawicy. (Patrz fotografie nr 635 A + B) (*)

(*) Fotografie mają wyłącznie charakter informacyjny

6216 00 00

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3 b) oraz 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodu CN 6216 00 00. Patrz również Noty wyjaśniające HS do reguły 3 b) Ogólnych Reguł Interpretacji oraz do pozycji 6216. Rękawica używana jest głównie do utrzymania ciepła dłoni. Tkanina będąca materiałem dominującym w stosunku do całkowitej powierzchni biorącej udział w utrzymaniu ciepła, jaki daje ten wyrób, nadaje temu wyrobowi zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3 b).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 194 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 15 z 200526.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/575/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

 • Dz. U. L194 - 12 z 200526.7.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/49/WE z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L194 - 11 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L194 - 8 z 200526.7.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1195/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L194 - 7 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L194 - 4 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów (1)

 • Dz. U. L194 - 3 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L194 - 1 z 200526.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.