Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 195 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie spełnienia warunków ustanowionych w art. 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego

Data ogłoszenia:2005-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 195 POZ 22

Strona 1 z 2
L 195/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie spełnienia warunków ustanowionych w art. 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego (2005/576/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 87 ust. 3 lit. e), uwzględniając decyzję Rady z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego, uwzględniając Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego, w szczególności jego art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w celach restrukturyzacji, pod warunkiem że zapewni to rentowność firm korzystających z pomocy w normalnych warunkach rynkowych po zakończeniu okresu restrukturyzacji, że wysokość i intensywność takiej pomocy są ściśle ograniczone do poziomu absolutnie niezbędnego dla przywrócenia takiej rentowności i są stopniowo redukowane oraz pod warunkiem że program restrukturyzacji jest powiązany z ogólną racjonalizacją i ograniczeniem zdolności produkcyjnej w Rumunii. Wyżej wymieniony wstępny okres pięcioletni wygasł dnia 31 grudnia 1997 r. Rumunia wniosła o przedłużenie wyżej wymienionego okresu w grudniu 1997 r. Właściwym jest przedłużenie tego okresu o kolejne osiem lat, począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r. lub do daty przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej, jeżeli nastąpi to wcześniej. W tym celu w dniu 23 października 2002 r. został podpisany przez Wspólnotę i Rumunię Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego i począwszy od tej daty, jest on tymczasowo stosowany. Zgodnie z art. 2 Protokołu dodatkowego przedłużenie wyżej wymienionego okresu uzależnione jest od przedłożenia Komisji przez Rumunię programu restrukturyzacji oraz planów operacyjnych, spełniających wymogi art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego oraz uprzednio ocenionych i zatwierdzonych przez Krajowy Urząd ds. Pomocy Państwa (Radę ds. Konkurencji).

(3)

(4)

(5)

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem Europejskim”) wszedł w życie z dniem 1 lutego 1995 r. Artykuł 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego stanowi, że w ciągu pierwszych pięciu lat po jego wejściu w życie i na zasadzie odstępstwa od jego ust. 1 pkt 3 Rumunia może w drodze wyjątku w odniesieniu do wyrobów stalowych udzielać pomocy publicznej

(6)

(2)

(7)

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 2.

27.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/23

(8)

W grudniu 2004 r. Rumunia przedłożyła Komisji program restrukturyzacji oraz plany operacyjne dla przedsiębiorstw, które skorzystały lub w dalszym ciągu korzystają z pomocy państwa udzielonej na restrukturyzację. Zgodnie z art. 3 Protokołu dodatkowego przedłużenie wyżej wymienionego okresu uzależnione jest od dokonywanej przez Komisję ostatecznej oceny programu restrukturyzacji i planów operacyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 195 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 18 z 200527.7.2005

  Umowa zbiorowa zawarta między Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) a Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie biorących udział w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych

 • Dz. U. L195 - 15 z 200527.7.2005

  Dyrektywa Rady 2005/47/WE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym

 • Dz. U. L195 - 13 z 200527.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII na wodach terytorialnych Wspólnoty i wodach międzynarodowych przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L195 - 11 z 200527.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L195 - 6 z 200527.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L195 - 3 z 200527.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L195 - 1 z 200527.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.