Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 16

L 197/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niemcy, Litwa, Niderlandy i Szwecja wystąpiły z wnioskiem o zmianę danych kontaktowych ich właściwych władz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zawiera listę właściwych władz, do których należy przesłać informacje i wnioski dotyczące środków nałożonych przez to rozporządzenie.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

28.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/17

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) adresy pod pozycją „Niemcy” otrzymują brzmienie: „— odnośnie do zamrożenia funduszy: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel.: (49-89) 28 89 38 00 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

— odnośnie do zasobów gospodarczych: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn Tel.: (49) 619 69 08-0 Fax: (49) 619 69 08-800

— odnośnie do ubezpieczeń: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Straße 108 D-53117 Bonn Tel.: (49-228) 4108-0”; 2) adres pod pozycją „Litwa” otrzymuje brzmienie: „Ministry of Foreign Affairs Security Policy Department J. Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel. (370-5) 236 25 16 Fax (370-5) 231 30 90”; 3) adres pod pozycją „Niderlandy” otrzymuje brzmienie: „Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 89 97 Fax (31-70) 342 79 84”; 4) adresy pod pozycją „Szwecja” otrzymują brzmienie: „art. 3 Rikspolisstyrelsen Box 12256 S-102 26 Stockholm Tfn (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00

L 197/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

art. 4 i 6 Finansinspektionen Box 6750 S-113 85 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35 art. 5 Försäkringskassan S-103 51 Stockholm Tfn (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 31 z 200528.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

 • Dz. U. L197 - 30 z 200528.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 26 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 23 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L197 - 21 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L197 - 19 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 12 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L197 - 9 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L197 - 3 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L197 - 1 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.