Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 19

28.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo wystąpiły o zmianę adresów właściwych władz tych krajów,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1), w szczególności jego art. 10 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 27 lipca 2005 r. W imieniu Komisji,

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 830/2005 (Dz.U. L 137 z 31.5.2005, str. 24).

L 197/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

ZAŁĄCZNIK Do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) adres pod pozycją „Niderlandy” otrzymuje brzmienie: „Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 89 97 Fax (31-70) 342 79 84”; 2) adres pod pozycją „Szwecja” otrzymuje brzmienie: „art. 3 i 4 Försäkringskassan S-103 51 Stockholm Tfn (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89 art. 6 i 7 Finansinspektionen Box 6750 S-113 85 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax: (46-8) 24 13 35”; 3) adres pod pozycją „Zjednoczone Królestwo” otrzymuje brzmienie: „HM Treasury Financial Systems and International Standards 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel.: (44-20) 72 70 59 77/53 23 Fax: (44-20) 72 70 54 30 E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk Dla Gibraltaru: Ernest Montado Chief Secretary Government Secretariat No. 6 Convent Place Gibraltar Tel.: (350) 757 07 Fax: (350) 587 57 00”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 31 z 200528.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

 • Dz. U. L197 - 30 z 200528.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 26 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 23 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L197 - 21 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L197 - 16 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L197 - 12 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L197 - 9 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L197 - 3 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L197 - 1 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.