Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 28 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 28 - Strona 2

Strona 2 z 2
Zarejestrowano dwieście czterdzieści trzy kandydatury. Komitet ustanowiony w art. 3 ust. 3 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości zebrał się kilkakrotnie w maju i czerwcu 2005 r. W wyniku swoich prac, komitet wydał opinię i listę przewidziane w art. 3 ust. 4 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Lista obejmuje czternastu kandydatów. Na mocy art. 225a akapit czwarty Traktatu WE i art. 140b akapit czwarty Traktatu EWEA sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej są mianowani przez Radę. Należy zatem mianować siedem osób spośród kandydatów figurujących na wyżej wymienionej liście, zapewniając przy tym zrównoważony skład Sądu w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajowych systemów sądowniczych, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Na mocy art. 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości, sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej są mianowani na okres sześciu lat. Na zasadzie odstępstwa od tego postanowienia, art. 3 ust. 2 decyzji 2004/752/WE, Euratom przewiduje, że niezwłocznie po złożeniu ślubowania przez wszystkich sędziów Sądu przewodniczący Rady przystępuje do wyboru w drodze losowania trzech sędziów tego Sądu, którzy zakończą pełnienie swoich funkcji z upływem pierwszych trzech lat kadencji. Należy w odpowiedni sposób rozpowszechnić wynik tego wyboru poprzez opublikowanie go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy również zauważyć, że w kwestii wyznaczenia pierwszego prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej, art. 3 ust. 1 decyzji 2004/752/WE, Euratom przewiduje możliwość podjęcia przez Radę decyzji o zastosowaniu procedury określonej w art. 4 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości, który stanowi, że sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej. Należy skorzystać z tej możliwości,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Następujące osoby mianuje się sędziami Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej: — Irena BORUTA — Stéphane GERVASONI — Heikki KANNINEN — Horstpeter KREPPEL — Paul J. MAHONEY — Charisios TAGARAS — Sean VAN RAEPENBUSCH Artykuł 2 Czterech spośród tych sędziów mianuje się na okres sześciu lat, od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2011 r. Pozostałych trzech sędziów mianuje się na okres trzech lat, od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2008 r. Sekretariat Generalny Rady publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzję w sprawie wyboru przez przewodniczącego Rady w drodze losowania trzech sędziów Sądu, którzy zakończą pełnienie swoich funkcji z upływem pierwszych trzech lat kadencji. Artykuł 3 W celu wyznaczenia pierwszego prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej stosuje się procedurę przewidzianą w art. 4 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Artykuł 4 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 23.2.2005, str. 9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 28 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 31 z 200528.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

 • Dz. U. L197 - 30 z 200528.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 26 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 23 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L197 - 21 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L197 - 19 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 16 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L197 - 12 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L197 - 9 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L197 - 3 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L197 - 1 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.