Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 28

Strona 1 z 2
L 197/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2005/577/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225a, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b, uwzględniając decyzję Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2. Każda osoba posiadająca obywatelstwo Unii i spełniająca warunki przewidziane w art. 225a akapit czwarty Traktatu WE i art. 140b akapit czwarty Traktatu EWEA może przedstawić swoją kandydaturę. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na zalecenie Trybunału Sprawiedliwości, określa warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur. 3. Tworzy się komitet składający się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji oraz prawników o uznanej kompetencji. O mianowaniu członków komitetu oraz zasadach jego działania decyduje Rada stanowiąca większością kwalifikowaną na zalecenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości. 4. Komitet wydaje opinię, czy kandydat jest odpowiedni do pełnienia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej. Komitet dołącza do tej opinii listę kandydatów o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyższym poziomie. Lista taka powinna zawierać co najmniej dwukrotnie większą liczbę kandydatów od liczby sędziów, którzy mają być mianowani przez Radę.” Decyzją 2005/150/WE, Euratom (2), Rada określiła warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Decyzją nr 2005/49/WE, Euratom (3), Rada ustanowiła zasady działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej został ustanowiony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom, na podstawie art. 225a i 245 Traktatu WE oraz art. 140b i 160 Traktatu EWEA. Na mocy tej decyzji dodano w tym celu załącznik do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (dalej zwany „załącznikiem I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości”). Artykuł 3 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości stanowi: „1. Sędziowie są mianowani przez Radę, stanowiącą zgodnie z art. 225a akapit czwarty Traktatu WE i art. 140b akapit czwarty Traktatu EWEA, po konsultacji z komitetem przewidzianym w niniejszym artykule. Przy mianowaniu sędziów, Rada zapewnia zrównoważony skład Sądu w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajowych systemów sądowniczych.

(3)

(2)

(4)

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

(2) Dz.U. L 50 z 23.2.2005, str. 7. (3) Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 13.

28.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/29

(5)

Decyzją nr 2005/151/WE, Euratom (1), Rada mianowała członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej zostało opublikowane dnia 23 lutego 2005 r. (Dz.U. C 47 A, str. 1), a termin zgłaszania kandydatur upłynął w dniu 15 kwietnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 31 z 200528.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

 • Dz. U. L197 - 30 z 200528.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 26 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 23 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L197 - 21 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L197 - 19 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 16 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L197 - 12 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L197 - 9 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L197 - 3 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L197 - 1 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.