Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 31 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 31 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

L 197/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 dotyczy podanych w załączniku ilości przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon do Wspólnoty w okresie od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 lipca 2012 r.

Artykuł 5 Rubryka nr 7 świadectw EUR.1, wydawanych na mocy niniejszej decyzji, powinna zawierać jeden z poniższych zapisów: — „Derogation – Commission Decision 2005/578/EC”, — „Dérogation – Décision 2005/578/CE de la Commission”. Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. W przypadku wprowadzenia nowego systemu preferencyjnego, zastępującego decyzję 2001/822/WE, na okres po dniu 31 grudnia 2011 r., przepisy niniejszej decyzji mają w dalszym ciągu zastosowanie do dnia zakończenia stosowania nowego systemu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2012 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 27 lipca 2005 r.

Artykuł 3 Artykuły 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi są stosowane mutatis mutandis w odniesieniu do zarządzania ilościami, o których mowa w załączniku.

Artykuł 4 1. Władze celne Saint-Pierre i Miquelon podejmują niezbędne środki w celu przeprowadzania ilościowych kontroli wywozu produktów, o których mowa w art. 1. W tym celu wszelkie świadectwa wydawane zgodnie z niniejszą decyzją powinny zawierać odniesienie do niej.

2. Co trzy miesiące właściwe władze Saint-Pierre i Miquelon przekazują Komisji wykaz ilości, w odniesieniu do których wystawiono, na mocy niniejszej decyzji, świadectwa przewozowe EUR.1 wraz z ich numerami seryjnymi.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

28.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/33

ZAŁĄCZNIK Ilości przywożone z Saint-Pierre i Miquelon

Numer porządkowy Podpozycja TARIC Ilość (w tonach)

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Okres

09.1643

0307 21 00 0307 29 90

20 10

Mięso przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, świeże lub mrożone

od 1.8.2005 r. do 31.7.2006 r. od 1.8.2006 r. do 31.7.2007 r. od 1.8.2007 r. do 31.7.2008 r. od 1.8.2008 r. do 31.7.2009 r. od 1.8.2009 r. do 31.7.2010 r. od 1.8.2010 r. do 31.7.2011 r. od 1.8.2011 r. do 31.7.2012 r.

250

250

250

250

250

250

250

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 31 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 30 z 200528.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 26 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 23 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L197 - 21 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L197 - 19 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 16 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L197 - 12 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L197 - 9 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L197 - 3 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L197 - 1 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.