Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 31

Strona 1 z 2
28.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819) (2005/578/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (1), w szczególności jej załącznik III art. 37, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym należy przyznać odstępstwo w odniesieniu do pewnych ilości mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, przetwarzanych w Saint-Pierre i Miquelon i przywożonych do Wspólnoty. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować mutatis mutandis do zarządzania ilościami, dla których wymienione odstępstwo zostaje przyznane. Zważywszy na fakt, iż okres obowiązywania decyzji 2001/822/WE upływa w dniu 31 grudnia 2011 r., konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego przepisu gwarantującego, iż odstępstwo zachowa ważność po dniu 31 grudnia 2011 r., w przypadku gdyby nowa decyzja w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą została przyjęta przed upływem tej daty lub gdyby przedłużony został okres obowiązywania decyzji 2001/822/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(5)

Dnia 27 kwietnia 2005 r. Saint-Pierre i Miquelon wystąpił o przyznanie na okres 7 lat odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE, w odniesieniu do rocznego limitu 250 ton świeżego lub mrożonego mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, wywożonego z SaintPierre i Miquelon. Powodem złożenia wniosku przez Saint-Pierre i Miquelon z jednej strony są opóźnienia rozpoczęcia w zatoce Miquelon hodowli tego rodzaju małży, a z drugiej strony fakt, iż produkcja lokalna tych małży nadal w dużym stopniu opiera się na przywozie ikry z Kanady. Tymczasowo ikra, przegrzebki w muszlach, jak również mięso przegrzebków przywożone z Kanady uzupełnią braki zaopatrzeniowe lokalnego przemysłu przetwórczego. Podstawą odstępstwa, którego dotyczy wniosek, jest załącznik III do decyzji 2001/822/WE, w szczególności jego art. 37 ust. 1, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju istniejącego przemysłu w Saint-Pierre i Miquelon. Przyznanie odstępstwa jest niezbędne dla utrzymania działalności wymienionego zakładu, w którym zatrudniona jest znaczna liczba osób. Jeśli przestrzegane będą pewne warunki dotyczące ilości, nadzoru i okresu trwania, odstępstwo nie spowoduje poważnych szkód dla sektora gospodarki Wspólnoty ani w żadnym z jej Państw Członkowskich.

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

W drodze odstępstwa od przepisów załącznika III do decyzji 2001/822/WE, świeże lub mrożone mięso przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, objęte pozycją 0307 Nomenklatury Scalonej i określone w załączniku, przetwarzane w Saint-Pierre i Miquelon, uznaje się za pochodzące z SaintPierre i Miquelon, jeśli jest otrzymywane z ikry, przegrzebków w muszlach i mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, mających inne miejsce pochodzenia, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 197 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 30 z 200528.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L197 - 26 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 23 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L197 - 21 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L197 - 19 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 16 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L197 - 12 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L197 - 9 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L197 - 3 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L197 - 1 z 200528.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.