Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 12

L 198/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 28/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków oraz tymczasowego dopuszczenia nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (6).

(7)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (7),

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L

161 z 23.6.2005, str. 1. 239 z 9.7.2004, str. 8. 243 z 15.7.2004, str. 10. 247 z 21.7.2004, str. 8. 247 z 21.7.2004, str. 11. 269 z 17.8.2004, str. 3. 270 z 18.8.2004, str. 11.

28.7.2005

PL

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/13

Artykuł 1

Po pkt 1zr [rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2003] rozdział II załącznika I do Porozumienia wprowadza się punkty w brzmieniu:

„1zs. 32004 R 1259: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 8).

1zt.

32004 R 1288: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków oraz tymczasowego dopuszczenia nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 10).

1zu. 32004 R 1332: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (Dz.U. L 247 z 21.7.2004, str. 8).

1zv. 32004 R 1333: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (Dz.U. L 247 z 21.7.2004, str. 11).

1zw. 32004 R 1453: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (Dz.U. L 269 z 17.8.2004, str. 3).

1zx. 32004 R 1465: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (Dz.U. L 270 z 18.8.2004, str. 11).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1259/2004, 1288/2004, 1332/2004, 1333/2004, 1453/2004 oraz 1465/2004 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 12 marca 2005 r., pod warunkiem, że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*).

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 198/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

28.7.2005

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący Richard WRIGHT Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG Ø. HOVDKINN M. BRINKMANN

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 61 z 200528.7.2005

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 zmieniającej załącznik XX (Środowisko) Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 45 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki i dwa protokoły do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 42 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 40 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 38 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 36 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 34 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 32 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 30 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 26 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 24 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 22 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 20 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 18 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 15 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 9 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 4 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 1 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.