Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 199 POZ 97

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/586/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

Data ogłoszenia:2005-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 199 POZ 97

29.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/97

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/586/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/869/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. Dnia 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/530/WPZiB (2) przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB. Dnia 2 lutego 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/96/WPZiB (3) zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich do dnia 31 sierpnia 2005 r. Dnia 2 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/355/WPZiB (4) w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK), określające szczególną rolę Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE). Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/869/WPZiB mandat Specjalnego Przedstawiciela powinien zostać zmieniony i przedłużony o kolejne 6 miesięcy. SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Mandat pana Aldo AJELLO jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2006 r. Artykuł 2 We wspólnym działaniu 2003/869/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Dla osiągnięcia celów polityki, mandat SPUE obejmuje: a) nawiązanie i utrzymywanie bliskich kontaktów ze wszystkimi stronami procesu pokojowego i przejściowego w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, z pozostałymi krajami regionu, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, innymi właściwymi krajami, jak również z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi, Unią Afrykańską (UA) i organizacjami subregionalnymi oraz ich przedstawicielami, jak i innymi ważnymi przywódcami regionalnymi w celu współpracy z nimi w ramach wzmacniania procesów pokojowych zapoczątkowanych w Lusace i Aruszy oraz porozumień pokojowych zawartych w Pretorii i Luandzie;

(1) (2) (3) (4) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 326 z 13.12.2003, str. 37. 234 z 3.7.2004, str. 13. 31 z 4.2.2005, str. 70. 112 z 3.5.2005, str. 20.

L 199/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2005

b) obserwację procesów pokojowych i przejściowych między stronami i oferowanie, w odpowiednich przypadkach, porad i pośrednictwa Unii Europejskiej; c) w odpowiedzi na prośby, przyczynianie się do wprowadzania w życie porozumień pokojowych i o zawieszeniu broni podpisanych przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycznych w przypadku nieprzestrzegania warunków tych porozumień; d) podejmowanie konstruktywnych rozmów z sygnatariuszami porozumień w ramach procesów pokojowych w celu sprzyjania przestrzeganiu podstawowych zasad demokracji i dobrych rządów, w tym poszanowania praw człowieka i zasad państwa prawnego; e) przyczynianie się do realizacji wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych; f) wkład i współpracę ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ w regionie Wielkich Jezior i Specjalnym Wysłannikiem Przewodniczącego UA przy przygotowaniu konferencji na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju w regionie Wielkich Jezior; g) składanie sprawozdań na temat możliwości wspierania przez Unię Europejską procesu pokojowego i przejściowego oraz najlepszego sposobu realizacji inicjatyw Unii Europejskiej; h) monitorowanie działań stron konfliktów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wynik trwających procesów pokojowych; i) przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii Europejskiej wśród osób mających wpływ na opinię publiczną w regionie; j) udzielanie w razie potrzeby rad i pomocy w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga, w szczególności wskazówek politycznych w celu wypełniania obowiązków na szczeblu lokalnym szefom misji, kierującym Misją Policyjną UE (»EUPOL Kinszasa«) oraz misją UE mającą na celu udzielanie rad i pomocy władzom kongijskim w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (»EUSEC RD Congo«).” 2) Artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 460 000 EUR”. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Stosuje się je od dnia 1 września 2005 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 199 POZ 97 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 103 z 200529.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/589/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L199 - 100 z 200529.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/588/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L199 - 99 z 200529.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/587/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L199 - 96 z 200529.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/585/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L199 - 95 z 200529.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/584/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L199 - 94 z 200529.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/583/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L199 - 92 z 200529.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/582/WPZiB z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L199 - 90 z 200529.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2776)

 • Dz. U. L199 - 89 z 200529.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2005 r. odmawiająca wprowadzenia do obrotu betainy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument C(2005) 2770)

 • Dz. U. L199 - 84 z 200529.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2756) (1)

 • Dz. U. L199 - 83 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L199 - 82 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L199 - 81 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L199 - 80 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L199 - 79 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 1. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L199 - 78 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 33. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L199 - 75 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L199 - 73 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L199 - 71 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L199 - 70 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L199 - 68 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L199 - 60 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L199 - 58 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L199 - 54 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L199 - 51 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L199 - 47 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1279/98 w odniesieniu do niektórych kontyngentów taryfowych na produkty z wołowiny i cielęciny pochodzące z Bułgarii

 • Dz. U. L199 - 45 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L199 - 39 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1182/2005, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L199 - 33 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na niektóre sztuki żywego bydła pochodzącego z Bułgarii, przewidzianego w decyzji Rady 2003/286/WE

 • Dz. U. L199 - 32 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L199 - 31 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L199 - 30 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. sprostowujące tekst rozporządzenia (EWG) nr 1722/93 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 dotyczącego refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż w języku estońskim, fińskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, portugalskim, szwedzkim i włoskim

 • Dz. U. L199 - 28 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 1 z 200529.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.