Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 3

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/99/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 239 z 30.8.1997, str. 48 (3) Dz.U. L 148 z 15.6.1999, str. 44.

(4) Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin w sprawie oceny Ampelomyces quisqualis w kontekście dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin – opinia przyjęta przez Komitet Naukowy ds. Roślin dnia 7 marca 2001 r.

L 20/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

(9)

Powiadamiający wykonał drugie badanie pulmonologiczne, na wniosek Komitetu Naukowego. Badanie zostało uznane w ramach Stałego Komitetu za naukowo potwierdzone i ważne. Dalsza ocena zawierała wniosek, że substancja Ampelomyces quisqualis nie jest ani chorobotwórcza, ani zakaźna u ssaków oraz że nie występują tutaj żadne toksyny, w związku z czym kwestia narażenia użytkowników na działanie omawianej substancji została należycie uwzględniona, zgodnie z zaleceniami Komitetu Naukowego ds. Roślin.

nionego okresu przekształcić odnośne zezwolenia w pełne zezwolenia, zmienić je lub cofnąć, zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG.

(15)

Dlatego właściwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian do dyrektywy 91/414/EWG.

(16) (10)

Co się tyczy możliwości alergicznych reakcji, nie ma udokumentowanych przypadków takich reakcji związanych z zastosowaniem omawianej substancji w rolnictwie. W rezultacie nie ma powodu, by stwierdzić, że istnieje jakiekolwiek poważne ryzyko wystąpienia takich reakcji. Jednakże nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia reakcji alergicznych. Powyższe obawy nie powinny przeszkodzić włączeniu danej substancji do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG, zarazem mogłyby być uwzględnione, gdyby Państwa Członkowskie stworzyły program monitoringu wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających Ampelomyces quisqualis.

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do dyrektywy 91/414/EWG otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

(11)

W związku z powyższym ocena wydana w ramach Stałego Komitetu zawierała wniosek, że w proponowanych warunkach stosowania nie będzie żadnego szkodliwego skutku dla ludzi.

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 września 2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

(12)

Przegląd Gliocladium catenulatum nie ujawnił żadnych otwartych kwestii czy obaw, które wymagałyby konsultacji Naukowego Komitetu ds. Roślin lub Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 października 2005 r.

(13)

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dane substancje aktywne zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG w świetle jej art. 5 ust. 3, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane i wyszczególnione przez Komisję w jej sprawozdaniu kontrolnym. Dlatego właściwe jest włączenie Ampelomyces quisqualis i Gliocladium catenulatum do załącznika I w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających dane substancje aktywne we wszystkich Państwach Członkowskich, zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Wspomniane przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody zamieszczania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 9 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.