Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15 - Strona 3

Strona 3 z 3

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

(14)

Po włączeniu Ampelomyces quisqualis i Gliocladium catenulatum do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG należy przyznać Państwom Członkowskim rozsądny termin na wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających powyżej wymienione substancje oraz w szczególności w celu dokonania przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń i najpóźniej do końca wymie-

1. Państwa Członkowskie dokonują przeglądu zezwoleń na każdy środek ochrony roślin zawierający Ampelomyces quisqualis lub Gliocladium catenulatum w celu zapewnienia spełnienia warunków odnoszących się do omawianych substancji aktywnych, określonych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG. W razie konieczności Państwa Członkowskie zmieniają lub cofają zezwolenie, zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, najpóźniej do dnia 30 września 2005 r.

22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/17

2. W odniesieniu do każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego Ampelomyces quisqualis lub Gliocladium catenulatum jako jedyną substancję aktywną lub jako jedną z kilku substancji aktywnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG Państwa Członkowskie, najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2005 r., poddają ponownej ocenie poszczególny produkt na podstawie dokumentacji spełniającej wymogi załącznika III do niniejszej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny określają, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG. Po dokonaniu powyższego ustalenia Państwa Członkowskie: a) w przypadku środka zawierającego Ampelomyces quisqualis lub Gliocladium catenulatum jako jedyną substancję aktywną, tam gdzie konieczne, zmienią lub cofną zezwolenie, najpóźniej do dnia 30 września 2006 r.; lub b) w przypadku środka zawierającego Ampelomyces quisqualis lub Gliocladium catenulatum jako jedną z wielu substancji aktywnych, tam gdzie konieczne, zmienią lub cofną zezwolenie do dnia 30 września 2006 r. lub w terminie ustalonym

dla dokonania wspomnianej zmiany lub cofnięcia w odpowiedniej dyrektywie lub dyrektywach, które dodały daną substancję lub substancje do załącznika I dyrektywy 91/414/WE, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 20/18

ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I dodaje się następujący wiersz:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Czystość (*) Postanowienia szczególne Data wejścia w życie

Nazwa IUPAC

Data wygaśnięcia włączenia

PL

„94 1 kwietnia 2005 r. 31 marca 2015 r.

Ampelomyces quisqualis Szczep: AQ 10 nr zbioru kultury CNCM I-807 nr CIPAC Nieprzydzielony

Nie dotyczy

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środka grzybobójczego. Przy wydawaniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu w odniesieniu do Ampelomyces quisqualis, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 8 października 2004 r.

99

Gliocladium catenulatum Szczep: J1446 nr zbioru kultury DSM 9212 nr CIPAC Nieprzydzielony

Nie dotyczy

1 kwietnia 2005 r.

31 marca 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środka grzybobójczego. Przy wydawaniu zezwolenia na dopuszczenie do uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu do Gliocladium catenulatum, w szczególności jego ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha i Zdrowia Zwierząt w dniu 30 marca 2004 r. obrotu należy w odniesieniu dodatki I i II, Pokarmowego

W wyżej wspomnianej ocenie ogólnej Państwa Członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę użytkowników i pracowników. Powinny być stosowane środki ograniczania zagrożenia, w miarę potrzeby.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące tożsamości i specyfikacji substancji aktywnych znajdują się w sprawozdaniach z przeglądu.”.

22.1.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 9 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.