Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15

Strona 1 z 3
22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/15

DYREKTYWA KOMISJI 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dawcy przedłożyły Komisji projekty sprawozdań z oceny dotyczące substancji, odpowiednio, w dniu 28 października 1997 r. (Ampelomyces quisqualis), i w dniu 15 czerwca 2000 r. (Gliocladium catenulatum);

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

Projekty sprawozdań z oceny zostały poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd został zakończony w dniu 8 października 2004 r. w formie sprawozdania kontrolnego opracowanego przez Komisję w odniesieniu do Ampelomyces quisqualis i Gliocladium catenulatum.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 12 kwietnia 1996 r. władze francuskie otrzymały od JSC International Ltd. wniosek o włączenie substancji aktywnej Ampelomyces quisqualis do załącznika I wspomnianej dyrektywy. Decyzją Komisji 97/591/WE (2) stwierdzono, że dokumentacja jest „kompletna” w takim rozumieniu, że należy ją uważać za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji, ustanowione w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

Dokumentacja oraz informacje pochodzące z przeglądu w odniesieniu do Ampelomyces quisqualis również zostały przedłożone Komitetowi Naukowemu ds. Roślin. Sprawozdanie Komitetu zostało formalnie przyjęte dnia 7 marca 2001 r. (4).

(6)

(2)

Finlandia otrzymała wniosek, zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 19 maja 1998 r. od Kemira Agro Oy (obecnie: Verdera Oy) o włączenie substancji aktywnej Gliocladium catenulatum do załącznika I wspomnianej dyrektywy. Decyzją Komisji 1999/392/WE (3) stwierdzono, że dokumentacja jest „kompletna” w takim rozumieniu, że należy ją uważać za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji, ustanowione w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

W swej opinii Komitet doszedł do wniosku, że w obliczu braku zadowalających badań pulmonologicznych stopień zagrożenia dla użytkowników nie został w sposób adekwatny zbadany. Ponadto Komitet doszedł do wniosku, że powtórzone dawkowanie powinno generalnie wchodzić w zestaw danych pierwotnych, ale że może ono zostać pominięte, pod warunkiem że istnieje ku temu odpowiednie uzasadnienie. W konkretnym przypadku Ampelomyces quisqualis Komitet nie był w stanie ustosunkować się do konieczności powtórnego dawkowania ze względu na brak zadowalających badań pulmonologicznych.

(7)

Komitet ostatecznie doszedł do wniosku, że chociaż nie zaobserwowano żadnych reakcji alergicznych na Ampelomyces quisqualis, nie można wykluczyć możliwości wystąpienia reakcji alergicznych w następstwie narażenia na zastosowanie omawianego organizmu w rolnictwie. Komitet zalecił monitorowanie stanu zdrowia producentów i użytkowników jako rozważnego środka po wydaniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz udostępnienie wyników takiego monitoringu w celu dokonania w przyszłości ponownej oceny.

(3)

Oceniono wpływ tych substancji aktywnych na zdrowie ludzi oraz środowisko, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Wyznaczone Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawoz-

(8)

Zalecenia Komitetu Naukowego zostały uwzględnione podczas dalszego przeglądu, w niniejszej dyrektywie i w stosownym sprawozdaniu kontrolnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 9 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.