Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 19

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 19

Strona 1 z 4
22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/19

DYREKTYWA KOMISJI 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

aktywnej s-metolachlor do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 1998/512/WE (5) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, gdyż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 27 czerwca 1996 r. Niemcy otrzymały od spółki SpiessUrania Chemicals GmbH wniosek o włączenie substancji aktywnej imazosulfuron do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 97/865/WE (2) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, uznając że zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji określone w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

Ocena wpływu wyżej wymienionych substancji aktywnych na zdrowie człowieka oraz na środowisko została przeprowadzona zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG dla zastosowań proponowanych przez wnioskujących. Powołane Państwa Członkowskie, pełniące rolę sprawozdawców, przedłożyły Komisji wstępne sprawozdania z oceny substancji w dniu 17 czerwca 1998 r. (imazosulfuron), 2 czerwca 2003 r. (laminarin), 2 sierpnia 2002 r. (metoksyfenozyd) i 3 maja 1999 r. (s-metolachlor). Państwa Członkowskie oraz Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt dokonały przeglądu wstępnych sprawozdań z oceny. Podsumowaniem przeglądu zakończonego dnia 8 października 2004 r. było sprawozdanie Komisji z przeglądu dotyczącego imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru. W przypadku imazosulfuronu, dokumentację i informacje z przeglądu przedłożono również Komitetowi Naukowemu ds. Roślin. Sprawozdanie powyższego komitetu zostało oficjalnie przyjęte w dniu 25 kwietnia 2001 r. (6). Komitet poproszono o przedstawienie uwag na temat znaczenia metabolitu IPSN z uwagi na jego obecność w glebie i wodzie. Komitet uznał, że obecność IPSN w wodach gruntowych nie stwarza istotnego ryzyka dla zdrowia oraz że ryzyko dla mikroorganizmów w glebie, bezkręgowców wodnych, ryb oraz poważne ryzyko dla dżdżownic zostało w sposób wystarczający uwzględnione. W opinii Komitetu, biorąc pod uwagę najgorszy scenariusz możliwych zagrożeń, dalsze informacje powinny zawierać ocenę innych czynników ryzyka związanych z IPSN. Komitet ostatecznie uznał, że ryzyko dla środowiska oraz ryzyko toksykologiczne dla zdrowia człowieka spowodowane substancją macierzystą i/lub metabolitami innymi niż IPSN, których poziom w niektórych badaniach kształtował się na poziomie IPSN, nie zostało w pełni oszacowane i powinno zostać uwzględnione w procesie dalszej oceny.

(6)

(2)

Na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 29 marca 2001 r. Belgia otrzymała od spółki Goëmar SA wniosek o włączenie substancji aktywnej laminarin do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 2001/861/WE (3) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, uznając że zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji określone w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(7)

(8) (3)

Na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 21 lutego 2000 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od spółki Rohm and Haas France SA (obecnie Dow Agro Sciences) wniosek o włączenie substancji aktywnej metoksyfenozyd do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 2001/385/WE (4) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, uznając że zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 15 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 9 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.