Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 24

Strona 1 z 9
L 20/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora (2005/42/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (2).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, z dnia 8 kwietnia uwzględniając decyzję Rady 2003 r. dotyczącą zawarcia Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, w szczególności jej art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2003/269/WE (1)

W celu przyjęcia stanowiska Wspólnoty Komisja przeprowadziła konsultacje z komitetem specjalnym wyznaczonym przez Radę. Specyfikacje monitora w części II załącznika C powinny zostać uchylone i zastąpione specyfikacjami załączonymi do niniejszej decyzji,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Umowa umożliwia Komisji Europejskiej oraz Urzędowi Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) dokonanie ponownej oceny specyfikacji dla kwalifikacji etykietowania urządzeń biurowych, wymienionych w załączniku C do Umowy, w miarę zachodzących na rynku zmian; postęp techniczny w dziedzinie produkcji monitorów komputerowych spowodował wprowadzenie zmian w tych specyfikacjach. Stanowisko Wspólnoty wobec zmian w specyfikacjach zostanie przyjęte przez Komisję, po konsultacjach z komitetem specjalnym wyznaczonym przez Radę. Środki określone w niniejszej decyzji uwzględniają opinię wyrażoną przez Radę „Energy Star” Wspólnoty Europejskiej, o której mowa w art. 8 i 11 rozporządzenia (WE) nr 2422/2001/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie

Artykuł Stanowisko, które zostanie przyjęte przez Wspólnotę Europejską wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C do Umowy, określającej specyfikacje monitora, będzie oparte na załączonym projekcie decyzji. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

(2)

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 47.

(2) Dz.U. L 332 z 15.12.2001, str. 1.

22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/25

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA z dnia … podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych w sprawie zmiany części II załącznika C określającej specyfikacje monitora PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE, uwzględniając umowę między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, w szczególności jej art. X ust. 2, a także mając na uwadze fakt, że specyfikacje monitora w części II załącznika C do Umowy wymagają zmiany, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: Specyfikacje monitora w części II załącznika C do Umowy zostają niniejszym uchylone i zastąpione specyfikacjami znajdującymi się w Załączniku do niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja, sporządzana w dwóch egzemplarzach, zostanie podpisana przez wiceprzewodniczących. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Podpisano w Waszyngtonie, dnia … W imieniu Agencji Ochrony Środowiska Rządu Stanów Zjednoczonych … Podpisano w Brukseli, dnia … W imieniu Wspólnoty Europejskiej …

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 15 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 9 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.