Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 34

L 20/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/43/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. (1) ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG, w szczególności jej art. 11 ust. 2 tiret czwarte i art. 11 ust. 3 tiret trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zatem dostosować wzór świadectwa zdrowia zwierząt zawarty w załącznikach I i II do decyzji 95/388/EWG do uaktualnionych zasad. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Załącznik I do decyzji 95/388/WE zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji. 2. Załącznik II do decyzji 95/388/WE zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz. Decyzja Komisji 95/388/WE (2) określa wzór świadectwa stosowanego w tego rodzaju handlu. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (3) obecnie stanowi podstawę prawną wszystkich działań w odniesieniu do TSE u zwierząt. Rozporządzenie 999/2001 zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1492/2004 w celu sprecyzowania szczegółowych wymagań handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz w związku z TSE oraz w celu ustanowienia derogacji dla nasienia i zarodków zwierząt określonych genotypów.

(2)

(3)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321). (2) Dz.U. L 234 z 3.10.1995, str. 30. (3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1492/2004 (Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 3).

22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/35

ZAŁĄCZNIK I Wzór świadectwa weterynaryjnego dla handlu nasieniem owiec i kóz

L 20/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/37

L 20/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

ZAŁĄCZNIK II Wzór świadectwa weterynaryjnego dla handlu komórkami jajowymi/zarodkami owiec i kóz

22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/39

L 20/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 15 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 9 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.