Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/11

ZAŁĄCZNIK I W załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 1547/1999 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku D, między wpisem odnoszącym się do São Tomé i Príncipe oraz wpisem odnoszącym się do Sierra Leone dodaje się następujący wpis „ARABIA SAUDYJSKA GH 014 ex 3915 90 Odpady, skrawki i pozostałości tworzyw sztucznych z poliuretanu (niezawierające chlorofluorowęgla).”; 2) w załączniku D, między wpisem odnoszącym się do Chile oraz wpisem odnoszącym się do Komorów, wpis dotyczący Chin powinien zostać usunięty i zastąpiony następującym wpisem „CHINY Wymaga się przeprowadzenia przez chińskie władze kontroli przed wysyłką 1. W sekcji GA (Odpady metalowe i stopów metalu w postaci metalowej, nierozpraszającej się) (*)

GA 120 GA 130 GA 140 GA 160 GA 170 GA 200 GA 430

7404 00 7503 00 7602 00 7902 00 8002 10 ex 8103 10 7204

Odpady i złom miedzi Odpady i złom niklu Odpady i złom aluminium Odpady i złom cynku Odpady i złom cyny Odpady i złom z tantalu Złom stalowy lub żelaza

2. W sekcji GC (inne odpady zawierające metale):

GC 030

ex 8908 00

Statki i inne konstrukcje pływające do złomowania, prawidłowo opróżnione z jakiejkolwiek zawartości zaliczanej jako niebezpieczna substancja lub odpad wraki pojazdów silnikowych, opróżnione z płynów Żużel z produkcji żelaza i stali węglowej (włącznie ze stalą niskostopową) z wyłączeniem żużlu, który został wyprodukowany specjalnie w celu spełnienia zarówno krajowych jak i właściwych międzynarodowych wymagań i standardów (**)

GC 070

ex 2619 00

3. W sekcji GH (Odpady stałe z tworzyw sztucznych): W tym, ale nie wyłącznie: GH 010 GH 011 GH 012 GH 013 3915 ex 3915 10 ex 3915 20 ex 3915 30 Odpady, okrawki i pozostałości tworzyw sztucznych Polimery etylenu Polimery styrenu Polimery chlorku winylu

L 20/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ex 3915 90 Polimery albo kopolimery, na przykład: — Polipropylen — Tereftalan polietylenowy — Kopolimer akrylonitrylu — Kopolimer butadienowy — Kopolimer styrenowy — Poliamidy — Tereftalany polibutylenowe — Poliwęglany — Siarczki polifenylenu — Polimery akrylowe — Parafiny (C10 – C13) 4 — Poliuretany (niezawierające chlorofluorowęgli) — Polisiloksany (silikony) — Metakrylany polimetylowe — Alkohole poliwinylowe — Poliwinylo butyral — Polioctan winylu — Fluorowany politetrafluoroetylen (Teflon, PTFE)

22.1.2005

GH 014

GH 015

ex 3915 90

Żywice lub produkty kondensacji, na przykład — Żywice mocznikowo-formaldehydowe — Żywice fenolowo-formaldehydowe — Żywice melaminowo-formaldehydowe — Żywice epoksydowe — Żywice alkidowe — Poliamidy

4. W sekcji GI (Odpady z papieru, kartonu i wyrobów papierniczych): GI 010 GI 011 GI 012 GI 013 GI 014 4707 4707 10 4707 20 4707 30 4707 90 Odpady i makulatura z papieru lub kartonu: — Niebielony papier pakowy lub karton, papier lub karton falisty — Inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie — Papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki) — Inne, w tym: 1. Laminat kartonowy 2. Niesortowane odpady i makulatura

5. W sekcji GJ (Odpady tekstylne): GJ 030 GJ 031 GJ 032 5202 5202 10 5202 91 Odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) — Odpady przędzy (w tym odpady nici) — Rozwłóknione szmaty

22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/13

GJ 033 GJ 110 GJ 111 GJ 112

5202 99 5505 5505 10 5505 20

— Inne — Odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) włókien sztucznych — Włókien syntetycznych — Włókien sztucznych.

6. W sekcji GL (Nieobrobiony korek i odpady drewna): GL 010 GL 020 ex 4401 30 4501 90 Kawałki i odpady drewna, luzem i w klocach, brykiety, granulki lub podobne formy Odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony.

7. W sekcji GM (Odpady powstające w przemyśle rolno-spożywczym): GM 100 0506 90 Odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, po prostej obróbce wstępnej (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane.

(*) Formie »nierozpraszającej się« nie obejmuje żadnych odpadów w formie proszku, szlamu, pyłu lub stałych elementów zawierających zamknięte wewnątrz niebezpieczne odpady ciekłe. (**) Ten wpis obejmuje wykorzystanie takiego żużlu jako źródła dwutlenku tytanu i wanadu.”

ZAŁĄCZNIK II W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 wprowadza się następujące zmiany: w Załączniku A do Rozporządzenia (WE) nr 1420/1999, wpis odnoszący się do Arabii Saudyjskiej przyjmuje następujące brzmienie: „Wszystkie rodzaje z wyjątkiem: W sekcji GH (»odpady stałe z tworzyw sztucznych«): GH 014 ex 3915 90 Odpady, skrawki i pozostałości tworzyw sztucznych z poliuretanu, niezawierające chlorofluorowęgla.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 15 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.