Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 9

Strona 1 z 2
22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/9

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 259/93, komitet ustanowiony na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (4), został powiadomiony o oficjalnych wnioskach Arabii Saudyjskiej i Chin w dniach 2 kwietnia 2004 r. oraz 18 maja 2004 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3,

(4)

W celu uwzględnienia nowej sytuacji tych krajów należy uzupełnić jednocześnie rozporządzenie (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nienależących do OECD (2), w szczególności jego art. 3 ust. 5,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 75/442/EWG,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 4 sierpnia 2003 r. Ministerstwo Obrony i Lotnictwa, Prezydium Meteorologii i Ochrony Środowiska Królestwa Arabii Saudyjskiej zwróciło się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stosowanie procedur mających zastosowanie wobec normalnych transakcji handlowych (procedura „zielonego wykazu”) w odniesieniu do materiałów z sekcji GH 014: „odpady, skrawki i pozostałości pianki poliuretanowej niezawierające chlorofluorowęgla”.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik D do rozporządzenia (WE) nr 1547/1999 zmienia się jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Dnia 13 maja 2004 r. Misja Chińskiej Republiki Ludowej we Wspólnocie Europejskiej zwróciła się do Komisji Europejskiej o nowelizację listy odpadów określonych w Załączniku D do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1547/1999 (3), które są dozwolone bez podlegania jakimkolwiek procedurom kontrolnym ustanowionym rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93. Taka rozszerzona lista, podobnie jak w poprzednich przypadkach, podlegałaby procedurom kontrolnym przed wysyłką, za które byłyby odpowiedzialne władze chińskie.

Artykuł 2 Załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 zmienia się jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1). (2) Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2118/2003 (Dz.U. L 318 z 3.12.2003, str. 5). (3) Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2118/2003.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 20/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

22.1.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 42 z 200522.1.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 15 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.