Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 200 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Data ogłoszenia:2005-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 200 POZ 1

Strona 1 z 14
30.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(4)

czerwca 1998 r. Rada zatwierdziła „Wytyczne dotyczące polityki UE w stosunku do państw trzecich w sprawie kary śmierci” i postanowiła, że Unia Europejska będzie dążyła do powszechnego zniesienia kary śmierci.

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi jedną ze wspólnych zasad Państw Członkowskich. Zważywszy na to, w 1995 r. Wspólnota postanowiła traktować poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności jako zasadniczy element jej stosunków z państwami trzecimi. Zadecydowano o zawieraniu klauzuli dotyczącej tej kwestii w każdej nowej ogólnej umowie handlowej, o współpracy oraz o stowarzyszeniu zawieranej z państwem trzecim.

(2)

Artykuł 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i art. 3 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ustanawiają bezwarunkowy, pełny zakaz stosowania tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Inne przepisy, w szczególności Deklaracja Narodów Zjednoczonych w sprawie tortur (1) i Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r., nakładają na państwa obowiązek zapobiegania stosowaniu tortur.

Artykuł 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Dnia 9 kwietnia 2001 r. Rada zatwierdziła „Wytyczne w sprawie polityki UE wobec do państw trzecich dotyczącej tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”. Wytyczne te dotyczą zarówno przyjęcia Kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu broni w 1998 r., jak i trwających prac nad wprowadzeniem nadzoru nad wywozem sprzętu paramilitarnego w całej UE i stanowią przykłady środków mających na celu skuteczne zapobieganie torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Wytyczne te przewidują także nakłanianie państw trzecich do zapobiegania stosowaniu i produkowaniu sprzętu oraz obrotowi sprzętem, który przeznaczony jest do zadawania tortur lub do innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania i zapobiegania wykorzystywaniu wszelkiego innego rodzaju sprzętu do takich celów. Zaznacza się w nich także, że zakaz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego karania nakłada wyraźne ograniczenia na stosowanie kary śmierci. Dlatego też oraz zgodnie z tymi dokumentami kary śmierci nie uważa się w żadnym wypadku za karę zgodną z prawem.

(5)

(3)

Artykuł 2 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2) stwierdza, że nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu. Dnia 29

(1) Rezolucja 3452 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 9.12.1975. (2) Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.

W swojej rezolucji w sprawie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej dnia 25 kwietnia 2001 r. i popartej przez Państwa Członkowskie UE, Komisja ds. Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwała członków Organizacji Narodów Zjednoczonych do podjęcia stosownych kroków, łącznie ze środkami ustawodawczymi, w celu zapobieżenia i zakazania m.in. wywozu sprzętu, który jest specjalnie przeznaczony do zadawania tortur lub do innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Stanowisko to zostało potwierdzone rezolucjami przyjętymi w dniach 16 kwietnia 2002 r., 23 kwietnia 2003 r., 19 kwietnia 2004 r. oraz 19 kwietnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 200 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 98 z 200530.7.2005

  Decyzja Rady 2005/592/WPZiB z dnia 29 lipca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L200 - 96 z 200530.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2813) (1)

 • Dz. U. L200 - 92 z 200530.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2002 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/E-2/37.784 – Domy aukcyjne dzieł sztuki) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4283 wersja ostateczna ze sprostowaniami C(2002) 4283/7 oraz C(2002) 4283/8) (1)

 • Dz. U. L200 - 91 z 200530.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L200 - 73 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L200 - 72 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L200 - 71 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

 • Dz. U. L200 - 68 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L200 - 65 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L200 - 64 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L200 - 62 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L200 - 60 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L200 - 58 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L200 - 56 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L200 - 54 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L200 - 53 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 23. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L200 - 52 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 24. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L200 - 51 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie 87. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L200 - 50 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L200 - 49 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 340. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L200 - 47 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 168. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L200 - 45 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 168. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L200 - 38 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na niektóre sztuki żywego bydła pochodzącego z Rumunii, przewidzianego w decyzji Rady 2003/18/WE

 • Dz. U. L200 - 34 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1279/98 w odniesieniu do niektórych kontyngentów taryfowych na produkty z wołowiny i cielęciny pochodzące z Rumunii

 • Dz. U. L200 - 32 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L200 - 22 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 85/2004 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do jabłek

 • Dz. U. L200 - 20 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.