Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 200 POZ 98

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/592/WPZiB z dnia 29 lipca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2005-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 200 POZ 98

Strona 1 z 4
L 200/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/592/WPZiB z dnia 29 lipca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„operacja Murambatsvina” domów i wysiedlenia).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(bezprawne

niszczenie

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB (1), w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Wykaz osób znajdujący się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB zastępuje się wykazem stanowiącym Załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3

We wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB Rada przyjęła środki, między innymi, w celu nie dopuszczenia do wjazdu na terytoria Państw Członkowskich lub przejazdu przez ich terytoria osób, które angażują się w działania poważnie naruszające zasady demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz zasadę państwa prawnego w Zimbabwe, jak również w celu zamrożenia ich środków finansowych i zasobów gospodarczych. W dniu 13 czerwca 2005 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2005/444/WPZiB (2) wdrażającą wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe w następstwie zmian rządowych. Wykaz osób, podlegających środkom ograniczającym załączony do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB powinien zostać uaktualniony w celu uwzględnienia osób odpowiedzialnych za mające obecnie miejsce przypadki łamania praw człowieka znane pod nazwą

(2)

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 29 lipca 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66. (2) Dz.U. L 153 z 16.6.2005, str. 37.

30.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/99

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 4 i 5 wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB 1. Mugabe, Robert Gabriel 2. Bonyongwe, Happyton Prezydent, ur. 21.2.1924 r. Dyrektor Generalny 6.11.1960 r. Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur.

3. Buka (alias Bhuka), Flora

Minister ds. Specjalnych odpowiedzialna za grunty i programy przesiedlenia (była Minister Stanu w Urzędzie Wiceprezydenta oraz była Minister Stanu ds. Programu Reformy Rolnej w Urzędzie Prezydenta), ur. 25.2.1968 r. Podkomisarz Policji, Rzecznik Policji Wiceminister Finansów (były Wiceminister Finansów i Rozwoju Gospodarczego), ur. 7.4.1957 r. Stały Sekretarz w Departamencie Informacji i Reklamy, ur. 4.4.1963 r. Były Wiceminister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 10.6.1962 r. Gubernator Prowincji Manicaland Minister Edukacji, Sportu i Kultury, ur. 25.11.1939 r. Wiceminister Przemysłu i Handlu Międzynarodowego Komisarz Policji, ur. 10.3.1953 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF) Minister Stanu ds. Publicznych i Interaktywnych (były Minister Poczty i Telekomunikacji), ur. 28.8.1943 r. Minister Sprawiedliwości, Prawa i Spraw Parlamentarnych, ur. 25.1.1947 r. Były Minister ds. Kopalń i Rozwoju Górnictwa, ur. 14.3.1955 r. Były Wiceminister Spraw Wewnętrznych, ur. 10.10.1946 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 27.3.1928 r. Dowódca Wojsk Obrony Zimbabwe, generał (były Dowódca Armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r. Przewodniczący, ZEC (sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący kontrowersyjnego Komitetu Wytyczania Granic), ur. 4.6.1953 r. Gubernator Prowincji Masvingo (były Starszy Sekretarz ds. Operacji Specjalnych w Urzędzie Prezydenta), ur. 19.3.1949 r. Minister ds. Samorządu Lokalnego, Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej, ur. 1.8.1952 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 200 POZ 98 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 96 z 200530.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2813) (1)

 • Dz. U. L200 - 92 z 200530.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2002 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/E-2/37.784 – Domy aukcyjne dzieł sztuki) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4283 wersja ostateczna ze sprostowaniami C(2002) 4283/7 oraz C(2002) 4283/8) (1)

 • Dz. U. L200 - 91 z 200530.7.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L200 - 73 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L200 - 72 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L200 - 71 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

 • Dz. U. L200 - 68 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L200 - 65 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L200 - 64 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L200 - 62 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L200 - 60 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L200 - 58 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L200 - 56 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L200 - 54 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L200 - 53 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 23. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L200 - 52 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 24. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L200 - 51 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie 87. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L200 - 50 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L200 - 49 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 340. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L200 - 47 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 168. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L200 - 45 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 168. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L200 - 38 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na niektóre sztuki żywego bydła pochodzącego z Rumunii, przewidzianego w decyzji Rady 2003/18/WE

 • Dz. U. L200 - 34 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1279/98 w odniesieniu do niektórych kontyngentów taryfowych na produkty z wołowiny i cielęciny pochodzące z Rumunii

 • Dz. U. L200 - 32 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L200 - 22 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 85/2004 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do jabłek

 • Dz. U. L200 - 20 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L200 - 1 z 200530.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.