Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

Data ogłoszenia:2005-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 25

Strona 1 z 2
2.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1263/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000 (1), w szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Belgia, Włochy, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo złożyły wniosek w sprawie zmiany adresów właściwych władz ich państw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 667/2005 (Dz.U. L 108 z 29.4.2005, str. 35).

L 201/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) Adres w rubryce „Belgia” otrzymuje brzmienie: „1. Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service »Asie du sud et de l’Est, Océanie” Téléphone (32-2) 501 82 74 Service des transports Téléphone (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Téléphone (32-2) 501 83 20 1. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Directie-generaal Bilaterale Zaken Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië Telefoon (32-2) 501 82 74 Dienst Vervoer Telefoon (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Telefoon (32-2) 501 83 20 2. Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie Potentiel économique Direction Industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5e étage B-1210 Bruxelles Tél.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium Vooruitgangstraat 50 5de verdieping B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10

2.

2.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/27

3.

Service public fédéral des finances Administration de la Trésorerie 30 Avenue des Arts B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van de Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Telefoon: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 Région de Bruxelles-Capitale Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts, 9 B-1210 Bruxelles Téléphone (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 Région wallonne Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue May, 25-27 B-5100 Jambes-Namur Téléphone (32-81) 33 12 11 Fax: (32-81) 33 13 13 Vlaams Gewest — Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 553 59 28 Fax (32-2) 553 60 37”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 46 z 20052.8.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (Dz.U. L 337 z 13.11.2004 r.)

 • Dz. U. L201 - 44 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L201 - 42 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L201 - 40 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L201 - 39 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 38 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L201 - 37 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych

 • Dz. U. L201 - 36 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje nie nastawione na zysk

 • Dz. U. L201 - 35 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zezwalające na składanie wniosków o świadectwa refundacji zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

 • Dz. U. L201 - 33 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L201 - 31 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w strefach ICES IIa, IIIa i IV na wodach terytorialnych Wspólnoty przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L201 - 29 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaída i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L201 - 23 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów śledzia w strefie I i II

 • Dz. U. L201 - 3 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1261/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L201 - 1 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.