Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1261/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2005-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 3

Strona 1 z 21
2.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM) NR 1261/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 183,

Zmiany te dotyczą w szczególności nowych możliwości elektronicznego udzielania zamówień, w tym nowego systemu zamówień dynamicznych w przypadku zakupów bieżących, a także procedury dialogu konkurencyjnego, zasad, których należy przestrzegać w przypadku zamówień określonych jako tajne i korzystania z umów ramowych, które z przyczyn praktycznych w dalszym ciągu określane będą jako umowy ramowe w kontekście wykonania budżetu wspólnotowego i które odtąd umożliwią konkurencję między stronami umowy ramowej przy udzielaniu szczególnych zamówień i wreszcie wzmocnienia wymiaru społecznego i ekologicznego przy ocenie ofert. Ponadto ponownie oszacowano progi stosowane w przypadku zamówień na usługi niewymagające uzgodnienia ze Światową Organizacją Handlu. Dyrektywa 2004/18/WE harmonizuje również przepisy dotyczące trzech głównych kategorii zamówień, w kwestiach publikacji, specyfikacji technicznych lub obliczania wartości zamówień.

po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Radą, Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym, Komitetem Regionów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

(3)

Ponadto przepisy dotyczące środków identyfikowania odsetek od płatności finansowanych z góry okazały się zbyt restrykcyjne. Należy zatem umożliwić identyfikację tych odsetek na podstawie dowolnych zasad rachunkowości.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) przewiduje, że instytucje wspólnotowe w odniesieniu do własnych zamówień przestrzegają zasad zawartych w dyrektywach mających zastosowanie do Państw Członkowskich. Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2) wprowadziła zmiany w tych zasadach. Tym samym do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (3), które zasadniczo transponuje zasady dyrektywy Rady 92/50/EWG (4) odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi do wewnętrznych przepisów finansowych instytucji, należy wprowadzić, we właściwym zakresie, zmiany dokonane na mocy dyrektywy 2004/18/WE.

W art. 31 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 wyszczególniono akty podstawowe w rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego, jednak nie wskazano szeregu instrumentów prawnych, którymi dysponuje Rada w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Należy zatem uzupełnić wykaz o decyzje w sprawie zawarcia umów międzynarodowych, jak również decyzje w sprawie działań w nagłych wypadkach oraz działań ograniczonych czasowo w celu zaradzenia sytuacjom kryzysowym.

(5)

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 (Dz. U. L 326 z 29.10.2004, str. 17). (3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. (4) Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2004/18/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 46 z 20052.8.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (Dz.U. L 337 z 13.11.2004 r.)

 • Dz. U. L201 - 44 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L201 - 42 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L201 - 40 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L201 - 39 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 38 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L201 - 37 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych

 • Dz. U. L201 - 36 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje nie nastawione na zysk

 • Dz. U. L201 - 35 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zezwalające na składanie wniosków o świadectwa refundacji zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

 • Dz. U. L201 - 33 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L201 - 31 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w strefach ICES IIa, IIIa i IV na wodach terytorialnych Wspólnoty przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L201 - 29 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaída i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L201 - 25 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

 • Dz. U. L201 - 23 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów śledzia w strefie I i II

 • Dz. U. L201 - 1 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.