Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1275/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2268/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 4

b) Końcowe wykorzystanie

(18)

(22)

Zarówno produkt objęty obowiązującymi środkami, jak i nowy typ produktu wykorzystywane są na tym samym etapie cyklu produkcyjnego wolframu. Podobnie jak i produkt objęty obowiązującymi środkami, nowy typ produkt musi być starannie zmielony (razem z pozostałymi domieszkami metalicznymi lub węglikowymi oraz spoiwami organicznymi) oraz poddany granulowaniu poprzez suszenie próżniowe lub rozpryskowe (doprowadzenie do powstania jednolitych cząstek), aby następnie osiągnąć formę proszku „gotowego do prasowania”. Proszek gotowy do prasowania jest prekursorem w produkcji elementów ze stopów twardych (produkt końcowy otrzymywany poprzez prasowanie i spiekanie tj. formowanie w wysokiej temperaturze), w trakcie

Ze względu na ustalenie, że nowy typ produktu przywożonego z ChRL ma takie samo zastosowanie, co produkt objęty obowiązującymi środkami, można stwierdzić, że użytkownicy nie widzą różnicy między tymi dwoma produktami.

d) Różnica między nowym typem produktu i innymi produktami objętymi kodem CN 3824 30 00

(23)

Nowy typ produktu objęty jest tym samym kodem CN co gotowe do prasowania proszki, tj. CN 3824 30 00, czyli produkt poddawany dalszemu przetworzeniu.

L 202/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2005

(24)

Aby odróżnić nowy typ produktu od gotowych do prasowania proszków objętych kodem CN 3824 30 00, można zastosować następujące kryteria: wygląd makroskopowy, rozmiar cząstek oraz skład chemiczny i sypkość. W odniesieniu do wyglądu makroskopowego, istnieje wyraźna różnica. Niemożliwe jest zaobserwowanie cząstek nowego typu produktu gołym okiem, podczas gdy cząstki proszków gotowych do prasowania są widoczne. W odniesieniu do składu chemicznego, w przeciwieństwie do nowego typu produktu, każda cząstka gotowego do prasowania proszku składa się z wyraźnej i jednolitej dyspersji wszystkich składników chemicznych. Ponadto kształt cząstek nowego typu produktu jest nieregularny, podczas gdy cząstki pozostałych są sferyczne. Nowy typ produktu ma bardzo niską sypkość, podczas gdy „gotowy do prasowania” proszek jest sypki i ma jednolity skład. Brak sypkości może być zmierzony i ustalony przy wykorzystaniu kalibrowanego lejka np. sypkościomierza Halla zgodnie z normą ISO 4490. e) Podsumowanie

E. ŚRODKI (27)

W świetle powyższych ustaleń, uważa się za stosowne wyjaśnienie, że obowiązujące środki antydumpingowe w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem mają zastosowanie także do przywożonego nowego typu produktu objętego kodem CN ex 3824 30 00,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2268/2004 otrzymuje brzmienie:

(25)

Dochodzenie wykazało, iż nowy produkt, którego dotyczy zarzut, jest zasadniczo taki sam jak produkt objęty obowiązującymi środkami. Opisane w motywie 15 dodanie proszku metalicznego nie powoduje zmiany jego właściwości ani wykorzystania. Na podstawie tych ustaleń, a w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że oba produkty mają taki sam główny skład fizyczny i chemiczny, a także mając na uwadze, że użytkownicy tak samo postrzegają zastosowanie nowego produktu, uznaje się produkt objęty obowiązującymi środkami, jak i nowy typ produktu, za jeden i ten sam produkt, tj. ostatni z tych produktów za „produkt podobny” do produktu pierwszego w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

„1. Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu, węglika wolframu z domieszką proszku metalicznego oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, objętych kodami CN 2849 90 30 oraz ex 3824 30 00 (*) (kod TARIC 3824 30 00 10). ___________ (*) Cząstki są nieregularne i nie są sypkie w przeciwieństwie do cząstek »proszku gotowego do prasowania«, które są sferyczne lub mają kształt granulek, są jednolite i sypkie. Brak sypkości może być zmierzony i ustalony przy wykorzystaniu kalibrowanego lejka np. sypkościomierza Halla zgodnie z normą ISO 4490.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(26)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 26 lipca 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 40 z 20053.8.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile, dotycząca udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 39 z 20053.8.2005

  Decyzja Rady 2005/593/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 36 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L202 - 34 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L202 - 7 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.