Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1275/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2268/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1

Strona 1 z 4
3.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1275/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2268/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

dzenia podstawowego. Wniosek został przedstawiony przez organizację Eurometaux (zwaną dalej „wnioskodawcą”) w imieniu trzech producentów reprezentujących znaczną część (ponad 80 %) całkowitej produkcji węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu we Wspólnocie. Wnioskodawca przedstawił zarzut, że na rynku pojawił się nowy typ produktu, wchodzący w zakres produktów, które objęte są obowiązującymi środkami dotyczącymi węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu. Wnioskodawca twierdził, że nowy typ produktu posiada takie same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz końcowe wykorzystanie jak produkt objęty obowiązującymi środkami. W zaistniałych okolicznościach, wnioskodawca stwierdził, że zarówno produkt objęty obowiązującymi środkami jak i nowy typ produktu powinny zatem być uznawane za ten sam produkt, a obowiązujące środki powinny także być stosowane w odniesieniu do przywozu nowego typu produktu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

A. ŚRODKI OBOWIĄZUJĄCE (1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 771/98 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 33 % na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). W następstwie przeprowadzanego przeglądu wygaśnięcia, na mocy rozporządzenia (WE) nr 2268/2004 cło zostało nałożone powtórnie (3).

(4)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające przesłanki dla rozpoczęcia częściowego przeglądu okresowego, w dniu 31 marca 2004 r. Komisja wszczęła dochodzenie na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego (4). Dochodzenie dotyczyło wyłącznie określenia produktów, które objęte są obowiązującymi środkami, w celu dokonania oceny, czy istnieje potrzeba zmiany zakresu tych środków.

Okres objęty dochodzeniem („OOD”) obejmował okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

B. OBECNE DOCHODZENIE (2)

W trakcie wyżej wymienionego przeglądu wygaśnięcia, Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporzą-

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 111 z 9.4.1998, str. 1. (3) Dz.U. L 395 z 31.12.2004, str. 56.

Komisja oficjalnie poinformowała producentów wspólnotowych, będących wnioskodawcami, o wszczęciu przeglądu, jak również wszystkich znanych importerów we Wspólnocie, wszystkich znanych użytkowników we Wspólnocie i wszystkich znanych eksporterów w ChRL.

(4) Dz.U. C 81 z 31.3.2004, str. 8.

L 202/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2005

(6)

Komisja zwróciła się o przekazanie informacji do wszystkich wyżej wymienionych stron, jak również do wszystkich innych stron, które zgłosiły się przed upływem terminu określonego w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Komisja dała wszystkim zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia na piśmie swoich stanowisk oraz wystąpienia z wnioskiem o przesłuchanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 40 z 20053.8.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile, dotycząca udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 39 z 20053.8.2005

  Decyzja Rady 2005/593/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 36 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L202 - 34 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L202 - 7 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.