Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 40

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile, dotycząca udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

Data ogłoszenia:2005-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 40

Strona 1 z 3
L 202/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2005

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Chile, dotycząca udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHILE, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 1575 (2004) z dnia 22 listopada 2004 r. dotyczącej ustanowienia EUFOR, — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), — zaproszenie Republiki Chile do udziału w operacji prowadzonej przez UE, — udane zakończenie procesu formowania sił zbrojnych oraz zalecenie dowódcy operacji UE oraz Komitetu Wojskowego UE dotyczące zgody na udział sił zbrojnych Republiki Chile w operacji prowadzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. (2) w sprawie przyjęcia wkładu Republiki Chile w prowadzoną przez UE operację wojskową w Bośni i Hercegowinie, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (3), UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Udział w operacji 1. Republika Chile włącza się do wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia przedłużyć prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi przepisami wykonawczymi.

3. Republika Chile gwarantuje, że jej siły zbrojne i personel uczestniczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE wykonują swoją misję zgodnie z:

— wspólnym działaniem 2004/570/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami,

— planem operacji,

— środkami wykonawczymi. 2. Wkład Republiki Chile w prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10. (2) Dz.U. L 324 z 27.10.2004, str. 20. (3) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 64. Decyzja zmieniona decyzją BiH/5/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 39). (1)

4. Siły zbrojne i personel oddelegowane do udziału w operacji przez Republikę Chile wykonują swoje obowiązki i postępują mając na uwadze wyłącznie interes wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, bez uszczerbku dla art. 4 ust. 1.

3.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/41

5. Republika Chile informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji prowadzonej przez UE o wszelkich zmianach związanych z udziałem tego państwa w operacji. Artykuł 2 Status sił zbrojnych 1. Status sił zbrojnych i personelu oddelegowanych przez Republikę Chile do wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE jest regulowany postanowieniami zawartymi w ust. 12 rezolucji 1575 (2004) z dnia 22 listopada 2004 r. przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 2. Status sił zbrojnych i personelu oddelegowanych do kwatery głównej lub grup dowodzenia usytuowanych poza Bośnią i Hercegowiną podlega ustaleniom między kwaterą główną i odpowiednimi grupami dowodzenia a Republiką Chile. 3. Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących statusu sił zbrojnych, o których mowa w ust. 1, Republika Chile sprawuje jurysdykcję nad swoimi siłami zbrojnymi i personelem uczestniczącym w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 39 z 20053.8.2005

  Decyzja Rady 2005/593/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 36 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L202 - 34 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L202 - 7 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L202 - 1 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1275/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2268/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.