Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

Data ogłoszenia:2005-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 3

Strona 1 z 2
4.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 22 ust. 3,

(5)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Państwo Członkowskie musi wycofać licencję połowową, aby statek mógł zostać wycofany z floty przy wsparciu ze środków publicznych. Zdolność odpowiadająca tej licencji nie może zostać zastąpiona. Z drugiej strony, jeżeli wycofanie statku nastąpiło bez wsparcia ze środków publicznych, zdolność oraz licencja na zdolność mogą zostać zastąpione, o ile spełnione zostały wymagania art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia i systemu wprowadzania i wycofywania floty.

a także mając na uwadze, co następuje:

Informacje zawarte w licencji powinny być zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej.

(1)

W celu ułatwienia i zapewnienia homogenicznej kontroli działalności połowowej niezbędne jest ustanowienie na poziomie Wspólnoty zasad dotyczących minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencji połowowej, w szczególności informacji o posiadaczu licencji, statku, zdolności połowowej i narzędziach połowowych.

(6)

Informacje zawarte w licencji powinny być przedstawione zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (4) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty (5).

(2)

Licencja połowowa stanowi istotne narzędzie zarządzania flotą, w szczególności w odniesieniu do ograniczeń zdolności ustanowionych w art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (2). Łączna zdolność floty Państwa Członkowskiego wyrażona w wydanych licencjach nie może przekraczać tych ograniczeń, w szczególności poziomów wynikających ze stosowania rozporządzeń Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (3) i (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych.

(7)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3690/93 (6) ustanowiło wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty uchylenia tego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Ze względu na fakt, że licencja połowowa jest ważnym instrumentem zarówno zarządzania flotą, jak i kontroli i inspekcji działalności połowowej, Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że informacje w niej zawarte są jasne i jednoznaczne i zawsze zgodne ze stanem faktycznym.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady zarządzania licencjami połowowymi, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, oraz zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 23 z 20054.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określającego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L203 - 22 z 20054.8.2005

  Decyzja Rady z dnia 29 lipca 2005 r. o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L203 - 19 z 20054.8.2005

  Projekt zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L203 - 17 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L203 - 12 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L203 - 9 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L203 - 8 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L203 - 6 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L203 - 1 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.