Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2911) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 21

5.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2911)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/597/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

rząt stanowiących przedmiot handlu wewnątrzwspólnotowego.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Właściwe władze Irlandii złożyły wniosek, wraz z odpowiednią dokumentacją, o uznanie systemu identyfikacji i rejestracji owiec wprowadzonego w tym Państwie Członkowskim. W następstwie przeprowadzonej przez Komisję misji inspekcji weterynaryjnej w Irlandii system identyfikacji i rejestracji owiec został sprawdzony i uznany przez biegłych Komisji za w pełni funkcjonujący pod warunkiem przestrzegania pewnych zobowiązań. Irlandia podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia (WE) nr 21/2004 od dnia 9 lipca 2005 r. Właściwe władze przeprowadzają odpowiednie kontrole w celu zweryfikowania właściwego wprowadzania systemu identyfikacji i rejestracji owiec. Należy zatem zatwierdzić system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zezwalając na zastąpienie drugiego środka identyfikacji przez ten system, z wyjątkiem zwieSystem identyfikacji i rejestracji owiec, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004, wprowadzony przez Irlandię, zostaje niniejszym uznany za w pełni funkcjonujący od dnia 9 lipca 2005 r. Artykuł 2 Bez uszczerbku dla przepisów, które mają być ustanowione zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 21/2004, właściwe władze przeprowadzają co roku kontrole na miejscu w celu sprawdzenia przestrzegania przez hodowców wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 22 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2916)  (1)

 • Dz. U. L204 - 12 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 296)

 • Dz. U. L204 - 11 z 20055.8.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L204 - 7 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 3 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywanego w drodze przywozów łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali wysyłanych z Filipin zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 1 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.