Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2916)  (1)

Data ogłoszenia:2005-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 22

Strona 1 z 3
L 204/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2005 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2916)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/598/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1 akapit piąty, art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 7 i art. 23, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził w swojej opinii z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie naukowego uzasadnienia propozycji wprowadzenia zmian w obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie schemacie wywozu opartym na datach urodzin (DBES) oraz w przepisie dotyczącym uboju zwierząt w wieku powyżej 30 miesięcy (OTM), że bydło urodzone lub hodowane w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. nie powinno być wprowadzane do łańcuchów żywnościowych i paszowych ze względu na zwiększone występowanie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w tej grupie. W odniesieniu do bydła urodzonego po tej dacie opinia stwierdza, że zagrożenie, jakie stwarza BSE dla konsumentów, jest porównywalne z zagrożeniem w innych Państwach Członkowskich. Od dnia 1 sierpnia 1996 r. w Zjednoczonym Królestwie obowiązywał zakaz stosowania wszelkiej mączki mięsno-kostnej ze ssaków do żywienia zwierząt gospodarskich. W tych okolicznościach należy zakazać wprowadzania do obrotu wszelkich produktów zawierających lub składających się z materiałów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. oraz zapewnić, że materiały te zostaną zniszczone w celu uniknięcia niebezpieczeństwa przeniesienia pasażowalnej encefalopatii gąbczastej (TSE) na ludzi lub zwierzęta. Zgodnie z naukową opinią stwierdzającą, że skóry nie stanowią zagrożenia, nie powinny zostać ustanowione żadne warunki w odniesieniu do handlu nimi. Powinno zatem być możliwe wykorzystanie skór tych zwierząt do produkcji artykułów skórzanych. Wprowadzanie do obrotu skór powinno spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r.

ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 878/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustalającego środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczonych do celów technicznych (3). Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do mleka i produktów mlecznych nie mają zastosowania żadne ograniczenia, mleko i produkty mleczne powinny także zostać wyłączone z zakazu wprowadzania do obrotu.

(5)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. ustanawiające środki przejściowe, umożliwiające przejście do przepisów rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz zmieniające załączniki VII i XI do tego rozporządzenia (4) wstrzymało, jako środek przejściowy, wprowadzanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 999/2001, w szczególności środków związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów ustanowionych w jego art. 16.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 21 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2911) (1)

 • Dz. U. L204 - 12 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 296)

 • Dz. U. L204 - 11 z 20055.8.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L204 - 7 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 3 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywanego w drodze przywozów łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali wysyłanych z Filipin zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 1 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.