Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2005-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 7

Strona 1 z 4
5.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1289/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5) C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5,

(6)

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są antydumpingowe środki nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 (2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1623/2003 (3).

D. PODSTAWY

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż środki antydumpingowe nałożone na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone poprzez przeładunek niektórych tlenków cynku dokonywany w Kazachstanie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

A. WNIOSEK (1)

Przedstawione dowody są następujące:

Komisja otrzymała wniosek złożony zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(2)

Wniosek został złożony w dniu 27 czerwca 2005 r. przez stowarzyszenie Eurometaux w imieniu producentów reprezentujących ponad 45 % wspólnotowej produkcji niektórych tlenków cynku.

Wniosek wykazuje, że w następstwie nałożenia środków na produkt objęty postępowaniem, znacznie zmieniła się struktura handlu w odniesieniu do wywozów z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu do Wspólnoty, oraz, że nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia dla wystąpienia takiej zmiany, innego niż nałożenie cła. Wymieniona zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej dokonywanego w Kazachstanie.

B. PRODUKT (3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obejście środków jest tlenek cynku (wzór chemiczny ZnO) o czystości nie mniejszej niż 93 % masy netto tlenku cynku, pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszany zwykle w ramach kodu CN 2817 00 00 („produkt objęty postępowaniem”). Powyższy kod CN podany jest jedynie dla celów informacyjnych.

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na przywóz produktu objętego postępowaniem zostały osłabione zarówno w odniesieniu do ilości jak i ceny. Wygląda na to, że przywóz niektórych tlenków cynku z Kazachstanu zastąpił w znacznym stopniu przywóz produktu objętego postępowaniem.

(4)

Produktem objętym dochodzeniem jest tlenek cynku (wzór chemiczny ZnO) o czystości nie mniejszej niż 93 % masy netto tlenku cynku, wysyłany z Kazachstanu („produkt objęty dochodzeniem”), zgłaszany zwykle w ramach tych samych kodów, co produkt objęty postępowaniem.

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż ceny niektórych tlenków cynku są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla niektórych tlenków cynku.

(2) Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 7. (3) Dz.U. L 232 z 18.9.2003, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 22 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2916)  (1)

 • Dz. U. L204 - 21 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2911) (1)

 • Dz. U. L204 - 12 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 296)

 • Dz. U. L204 - 11 z 20055.8.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L204 - 3 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywanego w drodze przywozów łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali wysyłanych z Filipin zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 1 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.