Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2005-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 16

L 205/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1294/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Biorąc pod uwagę konieczność pilnego wprowadzenia tego środka związaną z faktem, że termin wygaśnięcia przepisu dotyczącego wykorzystania pasz konwencjonalnych upływa z dniem 24 sierpnia 2005 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej na poziomie gospodarstwa określonymi w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zwierzęta gospodarskie należy karmić paszami wytworzonymi metodami ekologicznymi. W okresie przejściowym, upływającym dnia 24 sierpnia 2005 r., dopuszcza się stosowanie konwencjonalnych pasz w ograniczonej proporcji, w przypadku gdy rolnik wykaże, że pasza z produkcji ekologicznej jest niedostępna. Okazuje się, że we Wspólnocie po dniu 24 sierpnia 2005 r. podaż nie zaspokoi popytu na materiały paszowe z produkcji ekologicznej, w szczególności jeśli chodzi o materiały paszowe bogate w białka potrzebne do hodowli zwierząt z żołądkiem jednokomorowym oraz, w mniejszym stopniu, przeżuwaczy. Należy zatem przewidzieć przedłużenie okresu przejściowego, podczas którego dozwolone jest stosowanie konwencjonalnych pasz.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z podanym załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 sierpnia 2005 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji,

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2254/2004 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 20).

6.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/17

ZAŁĄCZNIK W załączniku I części B do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany: Punkt 4.8 otrzymuje brzmienie: „Na zasadzie odstępstwa od pkt 4.2 dopuszcza się stosowanie konwencjonalnych pasz w ograniczonej proporcji, w przypadku gdy rolnik w sposób zadowalający wykaże organowi kontroli lub jednostce kontrolującej Państwa Członkowskiego, że nie jest w stanie uzyskać paszy wyłącznie z produkcji ekologicznej. Dozwolony najwyższy procent paszy konwencjonalnej wynosi w stosunku rocznym: a) w przypadku zwierząt roślinożernych 5 % w okresie od dnia 25 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.; b) w przypadku innych gatunków: — 15 % w okresie od dnia 25 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.; — 10 % w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.; — 5 % w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Wielkości te oblicza się w stosunku rocznym jako udział procentowy suchej masy pasz pochodzenia rolnego. Dozwolony udział paszy konwencjonalnej w dziennej dawce pokarmowej, poza okresem sezonowego wypasu, musi wynosić 25 %, obliczony jako udział procentowy suchej masy.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 39 z 20056.8.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/760/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady nr 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji trzody chlewnej (Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L205 - 38 z 20056.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r. (Dz.U. L 202 z 3.8.2005)

 • Dz. U. L205 - 28 z 20056.8.2005

  Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005–2008)

 • Dz. U. L205 - 21 z 20056.8.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L205 - 20 z 20056.8.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L205 - 18 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. ustanawiające zmniejszenie pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L205 - 12 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L205 - 3 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.