Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. ustanawiające zmniejszenie pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2005-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 18

L 205/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1295/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. ustanawiające zmniejszenie pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (4).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Z przekazanych informacji wynika, że dla suszu paszowego maksymalna ilość gwarantowana została przekroczona o 16 %.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 603/95 z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 5 akapit drugi,

(5)

Należy zatem zmniejszyć kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 603/95.

a także mając na uwadze, co następuje

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Suszu Paszowego,

(1)

Od dnia 1 kwietnia 2005 r. rozporządzenie (WE) nr 603/95 zastępuje się rozporządzeniem Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (2). Rozporządzenie to wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2005 r., kiedy rozpoczyna się rok gospodarczy 2005/2006. Należy zatem wciąż stosować rozporządzenie (WE) nr 603/95 w celu określenia ostatecznej kwoty pomocy na rok gospodarczy 2004/2005.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego przewidzianą w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 603/95 zmniejsza się w roku gospodarczym 2004/2005 do:

(2)

W rozporządzeniu (WE) 603/95 art. 3 ust. 2 i 3 zostały określone kwoty pomocy dla zakładów przetwórczych odpowiednio na susz paszowy i paszę suszoną na słońcu, w ramach maksymalnych ilości gwarantowanych określonych w art. 4 ust. 1 i 3 wymienionego rozporządzenia.

— 64,36 EUR za tonę w Republice Czeskiej,

— 56,40 EUR za tonę w Grecji,

(3)

Ilości na rok gospodarczy 2004/2005, o których Państwa Członkowskie poinformowały Komisję zgodnie z art. 15 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 785/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (3), obejmują ilości zapasów na dzień 31 marca 2005 r., które mogłyby kwalifikować się do pomocy przewidzianej art. 3 rozporządzenia (WE) nr 603/95 zgodnie z art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady

— 54,11 EUR za tonę w Hiszpanii,

— 57,02 EUR za tonę we Włoszech,

— 63,24 EUR za tonę na Litwie,

— 59,04 EUR za tonę na Węgrzech,

(1) Dz.U. L 63 z 21.3.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. (3) Dz.U. L 79 z 7.4.1995, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1413/2001 (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 8).

— 65,55 EUR za tonę w pozostałych Państwach Członkowskich.

(4) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4.

6.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/19

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 39 z 20056.8.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/760/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady nr 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji trzody chlewnej (Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L205 - 38 z 20056.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r. (Dz.U. L 202 z 3.8.2005)

 • Dz. U. L205 - 28 z 20056.8.2005

  Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005–2008)

 • Dz. U. L205 - 21 z 20056.8.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L205 - 20 z 20056.8.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L205 - 16 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L205 - 12 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L205 - 3 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.