Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2005-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 3

Strona 1 z 7
6.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych postaci pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23 ust.1, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

zanieczyszczenia tych roślin obecnymi w glebie drzazgami kostnymi. Przesyłki z zanieczyszczonymi roślinami bulwiastymi i korzeniowymi są usuwane zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalającą zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt (3), i w wyniku tego w wielu przypadkach muszą być niszczone. W celu zapobiegania nierównomiernemu stosowaniu wymienionej dyrektywy, Państwom Członkowskim powinno zezwolić się na przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia składników pochodzenia zwierzęcego u roślin bulwiastych i korzeniowych przed stwierdzeniem naruszenia zakazu paszowego. W dniach 25 i 26 maja 2000 r. Naukowy Komitet Sterujący (SSC) uaktualnił swoje sprawozdanie i opinię w sprawie bezpieczeństwa hydrolizatów białkowych produkowanych z surowych skór przeżuwaczy, przyjęte podczas spotkania w dniach 22 i 23 października 1998 r. Warunki, na podstawie których hydrolizaty białkowe można uznawać za bezpieczne zgodnie z wymienioną opinią, są ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (4). Od dnia 1 maja 2004 r. warunki te mają również zastosowanie do hydrolizatów białkowych przywożonych z krajów trzecich. Dlatego też karmienie przeżuwaczy hydrolizatami białkowych otrzymywanych z surowych skór przeżuwaczy nie powinno być zabronione. W swojej opinii z dnia 17 września 1999 r. w sprawie powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego oraz w opinii z 27–28 listopada 2000 r. w sprawie naukowych podstaw dla zakazu stosowania białek zwierzęcych w karmieniu wszystkich zwierząt hodowlanych, SSC stwierdził, że nie ma dowodów na naturalne występowanie TSE u zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze hodowanych w celu produkcji żywności, takich jak świnie i drób. Ponadto zważywszy, że kontrole zakazu stosowania białek zwierzęcych polegają na wykrywaniu włókien kości i mięśni w paszach, produktach z krwi i hydrolizatach białkowych pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze nie powinny uniemożliwiać kontroli na obecność białek potencjalnie zarażonych TSE. Z tego względu ograniczenia dotyczące karmienia zwierząt hodowlanych produktami z krwi i hydrolizatami białkowymi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze powinny zostać złagodzone.

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady dotyczące karmienia zwierząt białkiem pochodzenia zwierzęcego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) wśród zwierząt. Rozporządzenie to zabraniało nawet stosowania niektórych białek zwierzęcych w karmieniu zwierząt hodowlanych, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że białka takie mogą być zarażone TSE lub mogłyby uniemożliwić wykrycie w paszach niewielkiej ilości białek potencjalnie zarażonych TSE. W rozporządzeniu tym określono również „tolerancję zero” zabronionych składników zwierzęcych w paszach. Dyrektywa Komisji 2003/126/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie analitycznej metody określania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz (2) przewiduje, że urzędową analizę pasz przeprowadza się w celu urzędowej kontroli występowania, identyfikacji lub oszacowania ilości składników pochodzenia zwierzęcego w paszach zgodnie z przepisami tej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 205 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 39 z 20056.8.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/760/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady nr 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji trzody chlewnej (Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L205 - 38 z 20056.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r. (Dz.U. L 202 z 3.8.2005)

 • Dz. U. L205 - 28 z 20056.8.2005

  Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005–2008)

 • Dz. U. L205 - 21 z 20056.8.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L205 - 20 z 20056.8.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L205 - 18 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. ustanawiające zmniejszenie pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L205 - 16 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L205 - 12 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L205 - 1 z 20056.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.