Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy bydła i regionu Piemont za wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2932) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 12

Strona 1 z 2
L 206/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy bydła i regionu Piemont za wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2932)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/604/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część II pkt 7 i załącznik D część I lit. E,

(5)

Wykazy regionów Państw Członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. przyznającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła w niektórych Państwach Członkowskich i regionach Państw Członkowskich (4).

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej załącznik A rozdział 1 pkt II,

Władze Włoch przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do prowincji Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania i Vercelli w regionie Piemont w celu uznania tych prowincji za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się Państw Członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (3) wymienia regiony Państw Członkowskich uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

(7)

Władze Włoch przedłożyły Komisji również dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do regionu Piemont w celu uznania tego regionu za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła.

(2)

W regionach Marche i Piemont przynajmniej 99,8 % gospodarstw hodowli owiec lub kóz posiada status oficjalnie wolnych od brucelozy. Ponadto, wyżej wymienione regiony zobowiązały się przestrzegać niektórych innych warunków określonych w dyrektywie 91/68/EWG dotyczących przeprowadzania kontroli wyrywkowych po uznaniu danych prowincji za wolne od brucelozy.

Na podstawie oceny dokumentacji przedłożonej przez władze Włoch, prowincje Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania i Vercelli w regionie Piemont należy uznać za oficjalnie wolne od brucelozy bydła, a region Piemont za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła.

(8) (3)

Regiony Marche i Piemont należy zatem uznać za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do gospodarstw hodowli owiec lub kóz.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 93/52/WE i 2003/467/WE.

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). 2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( decyzją Komisji 2004/554/WE (Dz.U. L 248 z 22.7.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/179/WE (Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 37).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 22 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r.

 • Dz. U. L206 - 21 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L206 - 16 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2933) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2929) (1)

 • Dz. U. L206 - 8 z 20059.8.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od Protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

 • Dz. U. L206 - 4 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fenoksymetylopenicyliny, foksymu, norgestometu i tiamfenikolu (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L206 - 1 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.