Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2933) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 16

L 206/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2933)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/605/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uznać za imprezę jeździecką o szczególnym charakterze, która kwalifikuje się do wystąpienia o specjalne warunki powrotnego wwozu.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 pkt ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 93/195/EWG.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w załączniku II do decyzji Komisji 93/195/EWG (2) ponowny wwóz zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym jest ograniczony do koni przebywających przez okres krótszy niż 30 dni w jednym z państw trzecich umieszczonych w tej samej grupie w załączniku I do tej decyzji. Biorąc pod uwagę stopień nadzoru weterynaryjnego oraz fakt, że omawiane konie są oddzielone od zwierząt o gorszym stanie zdrowia, maksymalny okres wywozu czasowego należy przedłużyć do okresu krótszego niż 90 dni, a ponadto należy odpowiednio określić warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla powrotnego wwozu zarejestrowanych koni po wywozie czasowym w celu uczestnictwa w wyścigach konnych, zawodach lub wydarzeniach kulturalnych o szczególnym charakterze, które odbywają się w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych Ameryki. W roku 2005 w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędą się pokazy Hiszpańskiej Szkoły Jazdy z Wiednia upamiętniające sześćdziesiątą rocznicę uratowania przez generała George’a Pattona austriackich lipicanerów pod koniec drugiej wojny światowej. Pokazy te należy

Artykuł 1 W decyzji 93/195/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie: „— brały udział w wyścigach, zawodach lub wydarzeniach kulturalnych o szczególnym charakterze w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz spełniają wymogi określone w świadectwie zdrowia zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia ustanowionym w załączniku III do niniejszej decyzji.” 2) załącznik III zastępuje się tekstem w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. znajdującym się

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2005 r.

(3)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321). (2) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/211/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 1).

9.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/17

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III

L 206/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2005

9.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/19

L 206/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 22 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r.

 • Dz. U. L206 - 21 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L206 - 12 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy bydła i regionu Piemont za wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2932) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2929) (1)

 • Dz. U. L206 - 8 z 20059.8.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od Protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

 • Dz. U. L206 - 4 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fenoksymetylopenicyliny, foksymu, norgestometu i tiamfenikolu (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L206 - 1 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.